Cenovnik stomatoloških usluga

 

VRSTA USLUGE BODOVI
Stomatološki pregled 10
Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem 30
Intraoralni rentgen snimak 3.5
DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
Uklanjanje mekih naslaga i instrukcija oralne higijene 15
Zalivanje fisura 15
Ekstrakcija mlečnog zuba 10
Tretman nezavršenog rasta korena po seansi 17
Ostale usluge se naplaćuju iz cenovnika za odrasle, uvećane za 20%
TERAPIJA PARADONTOPATIJA
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba 17
Obrada paradontalnih  džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu) 24
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža) 17
Hirurško lečenje parodontopatija (Widmanova operacija, lateralno, koronarno ili apikalno pomereni režanj) po zubu, (ugradnja, zamene za kost i membrane plaćaju se dodatno) 60
Gingivektomija (po zubu) 50
Frenektomija 53
Slobodni mukogingivalni auto transplantat 83
Selektivno brušenje (po zubu) 5
Udlage u lečenju parodontopatija po zubu 17
Terapijska zagrižajna ploča 83
ORALNA HIRURGIJA
Lokalna anestezija 3.5
Rutinsko vađenje zuba 21
Hirurško vađenje zuba 54
Vađenje impaktiranog umnjaka 100
Vađenje impaktiranog očnjaka 100
Resekcija zuba 90
Disekcija zuba 41
Cistektomija 105
Incizija abscesa 14
Nivelacija grebena 100
Produbljivanje forniksa 135
Hirurško zatvaranje sinusa 105
Implant dvofazni ( bez suprakonstrukcije) 750
BOLESTI ZUBA
Kompozitni ispun- jednopovršinski 21
Kompozitni ispun- dvopovršinski 28
Kompozitni ispun – tropovršinski 33
Inlej keramički 120
Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe 12
Vitalna ili mortalna amputacija 17
Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba 95
Endodontsko lečenje višekanalnog zuba 112
Lečenje gangrene po seansi 25
Uklanjanje kanalnog punjenja 37
PROTETIKA
Imedijatna proteza 280
Parcijalna akrilatna proteza 235
Totalna proteza 305
Parcijalna skeletirana proteza 600
Ugradnja atečmena (par) 150
Ugradnja Dolber prečke 250
Direktno podlaganje proteza 53
Indirektno podlaganje proteza 76
Reraratura proteze 47
Zaštitna krunica 20
Privremeni most – po članu 20
Skidanje  krunice 8
Metalokeramička krunica na leguri od čelika 120
Metalokeramička krunica na leguri od zlata (+ zlato po gr) 120
Bezmetalna keramička krunica 220
Faseta 230
Teleskop krunica    (+ zlato po gr) 200
Livena nadogradnja (+ zlato po gr) 40
Fiberglas nadogradnja 50
ORTOPEDIJA VILICA
Ploče sa šrafom i pokretnim elementima 250
Bimaksilarni aparat – monoblok 400
Twin block aparat 500
Fiksni aparat po vilici (nikl-titanijum bravice) 750
Fiksni aparat sa osnovnim i pomoćnim lukom 850
Ekstra oralna vuča u okviru fiksnog aparata 900
Ekstra oralna vuča –  solo 250
Kontrola i adaptacija fiksnog aparata 20
Zamena prstena 25
Zamena luka 25
Kvadriheliks – solo 300
Kvadriheliks – u okviru fiksnog aparata 200
Delerova maska u okviru fiksnog aparata 150
Retenciona folija (po vilici) 120
Folija za ortodontsko pomeranje zuba (po foliji) 200

 

U cenovniku su date osnovne cene stomatoloških usluga.

Potrebno da ga svi članovi Komore primene ili sastave cenovnik svoje ordinacije u skladu sa istim.

Cene usluga su prikazane u bodovima.
Akontacija za rad je 50%. Odustajanje od rada u bilo kojoj fazi, obavezuje nadoknadu svih do tada napravljenih troškova.

Na zahtev pacijenta, izdaje se račun za izvršene usluge  (čl.22, tačka 4, Zakona o privatnim preduzetnicima).