Statut

У циљу усаглашавања са Законом о удружењима (»Службени

гласник РС«, бр.51/2009), а сходно члану 12. и 78. истог Закона,

као и у складу са одредбама, а нарочито чланом 74.  вежећег /

постојећег Статута Удружења од 12.јуна 2003. године,

ванредна Скупштина Удружења, одржана 01. фебруара 2010

године, усвојила је следећи

 

 

С  Т  А  Т  У  Т

УДРУЖЕЊА ПРИВАТНИХ ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ СРБИЈЕ

 

 

 

Члан 1.

Удружење ПРИВАТНИХ ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ СРБИЈЕ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време, у које се учлањују приватни доктори стоматологије ради остваривања заједничких циљева и задатака утврђених овим Статутом и Законом.

Члан 2.

Циљеви Удружења су: заштита, представљање и заступање професионалних интереса приватних доктора стоматологије Србије – чланова Удружења. Обезбеђивање услова за правилно обављање приватне стоматолошке праксе, подизања стручног нивоа, професионалне дисциплине и етике. Организовање сручног усавршавања чланова Удружења неопходног за иновацију стручних знања, а посебно ако је такво усавршавање прописано Законом или подзаконским прописима – перманентна едукација. Рад на унапређењу и развоју примарне стоматолошке здравствене заштите становништва, посебно деце и младих, као и развој приватне стоматолошке праксе.

 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ УДРУЖЕЊА

 

Члан  3.

         Чланови Удружења се удружују ради остваривања заједничких циљева и задатака, и то:

 

 1. Заштита, представљање и заступање професионалних интереса чланова Удружења
 2. Стварање и обезбеђивање услова за правилно обављање приватне стоматолошке праксе, подизања стручног нивоа, професионалне дисциплине и етике.
 3. Предузимање мера за развој приватне стоматолошке праксе;
 4. Утврђивање стручних  ( доктринарних )  ставова за обављање приватне стоматолошке праксе;
 5. На захтев надлежних државних органа давање стручних мишљења о испуњености услова за обављање приватне стоматолошке праксе и друга стручна мишљења;
 6. Вршење стручног надзора над радом чланова Удружења, а по захтеву државних органа и у сарадњи с њима вршење стручног надзора над радом приватних доктора стоматологије који нису чланови Удружења, као и вршење вештачења из области стоматологије на захтев и по налогу надлежних судова;
 7. У случају повреде закона и лекарске етике предузимање мера у складу са законом и Статутом и општим актима Удружења, а по потреби и на захтев надлежних државних органа предлагање да се приватном доктору стоматологије привремено или трајно забрани обављање приватне стоматолошке праксе;
 8. Организовање сручног усавршавања чланова Удружења неопходног за иновацију стручних знања, а посебно ако је такво усавршавање прописано Законом или подзаконским прописима и у вези с тим издавања члановима Удружења одговарајућег документа (сертификата, уверења и сл.);
 9. Давање мишљења или препорука члановима Удружења за специјализацију и добијање назива примаријус;
 10. Сарадња са стоматолошким и медицинским факултетима, здравственим установама, државним органима, СЛД и другим истим исли сличним асоцијацијама, у земљи и иностранству;
 11. Рад и учешће на унапређењу и развоју стоматолошке здравствене заштите становништва и приватне стоматолошке праксе, а посебно на захтев надлежних државних органа ради израде одговарајућих информација, анализа и нацрта закона и подзаконских прописа, нарочито када је у питању мрежа приватних стоматолошких ординација и установа;
 12. Учешће у заједничком раду или самостална израда и спровођење одређених програма стоматолошке здравствене заштите становништва на захтев надлежних државних органа, предузећа или установа, и на захтев истих давање одређених података;
 13. Посредовање у решавању насталих неспоразума и спорова између чланова Удружења и као и чланова Удружења и пацијената.
 14. Пружање помоћи члановима Удружења и њиховим породицама;
 15. Пружање правне помоћи члановима Удружења у заштити њихових права и обавеза пред надлежним државним органима и судовима;
 16. Праћење пореске политике и залагање пред надлежним дравним органима за добијање одређених олакшица, посебно за почетнике у обављању приватне стоматолошке праксе, као и да пореска политика буде уједначена у Републици за све приватне докторе стоматологије;
 17. Рад на издавању одређених публикација Удружења (стручних часописа или билтена, листова, информација, посебно штампаних публикација итд…), а ради правовременог и објективног информисања чланова Удружења и јавности о активностима и раду Удружења;
 18. Утврђивање минималних цена стручних услуга и радова доктора стоматологије – чланова Удружења (доношење ценовника);
 19. Организовано снабдевање чланова Удружења најквалитетнијим стоматолошким материјалом, опремом и инструментима
 20. Обављање и других послова и задатака у складу са Законом, подзаконским прописима, одредбама овог Статута и општим актима Удружења.

Члан 4..

         Сви чланови и органи Удружења дужни су да раде на остваривању циљева и задатака, који проистичу из одредаба овог Статута и општих аката Удружења, као и да извршавају одлуке органа Удружења.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.

Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

 

Члан 5.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области стоматологије и здравствене заштите

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области стоматологије ;

3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на стоматолошку заштиту и праксу, у складу са законом;

4) организује просветне раднике и друге стручњаке за рад на едукацији деце и омладине у области стоматолошке здравствене заштите.

5) организује волонтерске акције ради едукације деце и омладине из области стоматолошке заштите

6) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве стоматолошком здравственом заштитом

 

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПЕЧАТ УДРУЖЕЊА

 

Члан 6.

Назив Удружења је: « УДРУЖЕЊЕ ПРИВАТНИХ ДОКТОРА СТОМАТОЛОГИЈЕ СРБИЈЕ» Београд.

Назив Удружења на енглеском језику је: Association of private dentist′ s of Serbia

 

Удружење има седиште у  Београду, ул. Милешевска 36/3

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Удружење има својство правног лица.

За своје обавезе Удружење одговара целокупном својом имовином и у складу са чланом 40. став 2. Закона о Удружењима.

 

Удружење представља и заступа Председник Удружења и Председник Управног одбора. У случају њихове спречености замењује их лице овлашћено за заступање, а које они одреде.

 

            Удружење има печат округлог облика са натписом ћирилицом: Удружење приватних доктора стоматологије Србије – Београд. У средини печата налази се амблем Удружења.

Удружење  има и штамбиљ правоугаоног облика на којем се налази текст из претходног става овог члана.

Удружење има амблем, чији облик и начин употребе утврђује Управни одбор Коморе.

Печат и штамбиљ Удружења посебно се чувају и посебно се обезбеђују од неовлашћене употребе.

 

ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА

Члан 7.

Члан Удружења може постати и у Именик Удружења бити уписан само доктор стоматологије који је власник приватне стоматолошке ординације на територији Републике Србије, а који је добио одобрење за обављање приватне стоматолошке праксе од надлежног државног органа.

Исти се уписује у Именик приватних доктора стоматологије који се води при Удружењу приватних доктора стоматологије Србије.

У чланство Удружења се могу примити и доктори стоматологије, који су запослени код чланова Удружења из претходног става овог члана и њихово чланство траје док су у радном односу код њих.

Доктори из става 2. овог члана имају сва права и дужности, сем да буду бирани у органе управљања Удружења.

Члан 8.

Сви чланови Удружења имају иста права и дужности одређене овим Статутом и општим актима Удружења.

Чланови Удружења су једнаки у својим правима и дужностима.

Члан 9.

             Пријем у чланство Удружења врши Управни одбор Удружења на основу приступнице коју потписујe кандидат за члана Удружења, уз презентацију Решења надлежног државног органа којим се одобрава обављање приватне стоматолошке праксе и лиценце за рад  Стоматолошке Коморе  Србије

 

Члан 10.

            Кандидат за члана Удружења који не поднесе доказе из члана 9. овог Статута (решење о одобрењу за рад, односно потврду да је у радном односу код члана Удружења) не може бити примљен за члана Удружења.

Члан 11.

            Сваком члану Удружења издаје се чланска карта и одговарајући документ    ( уверење, диплома, сертификат и сл ), чији облик и садржај утврђује Управни одбор Удружења.

 

ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА

Члан 12.

            Права чланова Удружења:

 1. Право учешћа у свим активностима Удружења;
 2. право да буду бирани и да бирају органе и тела Удружења;
 3. право да користе правну помоћ код остваривања права и обавезе код надлежних државних органа, а коју организује Удружење;
 4. право да буду обавештени о свим важним одлукама које доносе органи управљања Удружења;
 5. право да публикују своје стручне радове, који задовољавају критеријуме, у публикацијама које издаје Удружење;
 6. и друга права која Удружење обезбедјује за своје чланове.

 

Члан 13.

Дужности чланова Удружења су:

 1. Да  активно учествују у свим облицима рада и ангажовања Удружења;
 2. да чувају углед Удружења и углед доктора стоматологије поштујући Кодекс здравствених радника Србије, правила струке и етичке норме;
 3. да испуњавају све обавезе које су као доктори стоматологије преузели по основу чланства у Удружењу;
 4. да обављају стоматолошке послове по савременим методама, и средствима, лековима и стоматолошким материјалима;
 5. да грађанима пружају хитну стоматолошку помоћ;
 6. да на позив Удружења и надлежних државних органа учествују у акцијама спречавања и сузбијања заразних болести;
 7. да надлежним органима пријављују случајеве обољења и болести како је то прописано;
 8. да воде прописану стоматолошку здравствену евиденцију;
 9. да чувају тајну о свему што сазнају у вршењу приватне стоматолошке праксе, сем када од њих траже родитељи или стараоци малолетника или их од чувања тајне ослободи, на захтев судских органа, министарство за послове здравља;
 10. да дају податке о свом раду на захтев надлежних државних органа;
 11. да уредно плаћају чланарину и друге доприносе које утврди Скупштина Удружења;
 12. да извршавају одлуке и закључке које доносе органи Удружења и друге обавезе које проистичу из Статута и општих аката Удружења.

 

Члан 14.

         Члан Удружења остварује и друга права  у складу са овим Статутом и другим општим актима Удружења, а на основу захтева који подноси Управном одбору Удружења

Члан који је незадовољан одлуком Управног одбора Удружења, а поводом свог захтева, има право жалбе, коју подноси Скупштини Удружења у року од  15 дана од дана пријема ожалбеног Решења- одлуке..

Члан 15.

         Приватни доктори стоматологије који нису чланови Удружења или им престане чланство у Удружењу немају право:

 1. да бирају и да буду бирани у органе управљања Удружења;
 2. да иступају у име Удружења;
 3. да траже и очекују помоћ, заштиту или услуге Удружења.

Члан 16.

         Заслужне чланове Удружења, приватне и друге докторе стоматологије и докторе медицине који у дужем периоду дају допринос у раду Удружења, Удружење може прогласити почасним члановима Удружења.

Иницијативу за проглашење почасним чланом Удружења могу поднети чланови Удружења, органи и организације, стоматолошке и друге здравствене установе и др. Иницијативу разматра Управни одбор Удружења, који, уколико је прихвати, у форми предлога доставља Скупштини Удружења, која доноси одлуку.

Почасном члану Удружења издаје се диплома на седници Скупштина Удружења.

Почасни члан Удружења има право да учествује у раду органа Удружења, али без права одлучивања.    Почасни члан не може да бира и буде биран у органе Удружења

 

Члан 17.

Чланство у Удружењу престаје:

 1. Иступањем из Удружења;
 2. искључењем из Удружења због теже повреде Лекарске етике и угледа Удружења;
 3. због неплаћања чланарине;
 4. по правоснажности судске одлуке, односно решења надлежног дравног органа о привременој или трајној забрани вршења приватне стоматолошке праксе;
 5. по правноснажности пресуде којом је члану Удружења изречена казна затвора због нечасног дела са забраном вршења приватне стоматолошке праксе и
 6. смрћу.

Одлуку о искључењу из чланства Удружења, из тачке 2. и 3. овог члана, доноси Управни одбор Удружења. На одлуку о искључењу, искључени члан може поднети жалбу Скупштине  Удружења, у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

 

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 18.

Органи Удружења су: Скупштина, Управни одбор, Заступник Удружења и Председник, Надзорни одбор, Суд части и Комисије Удружења..

СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Члан 19.

          Скупштина Удружења је највиши орган Удружења, којег чине сви чланови.

Скупштину Удружења сачињавају сви његови чланови који су учлањени у Удружење најмање 6 ( шест) месеци и који редовно плаћају чланарину. На основу овог броја се утврђује кворум за рад и одлучивање на седници Скупштине.

 

Члан  20.

            Скупштина Удружења ради у седницама.

Скупштина се редовно састаје једном годишње.

Редовну седницу Скупштине сазива Председник Удружења на предлог Управног одбора или најмање 20 чланова Удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања Скупштине и предлогу дневног реда.

Ванредну седницу може сазвати и Упавни одбор, уколико оцени да је то потребно, ради решавања одређених неодложних питања, која су од посебног значаја за чланове Удружења.

Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање 1/3 чланова Скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

 

Седница Скупштине Удружења мора се сазвати уколико затражи Надзорни одбор Удружења или најмање ¼ чланова Удружења.

Управни одбор Удружења коме се доставља иницијатива, уколико иницијативу прихвати, донеће одлуку о сазивању ванредне седнице Скупштине Удружења, а уколико је не прихвати о томе ће писмено обавестити подносиоца иницијативе.

 

Члан 21.

         Седницом Скупштине Удружења председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Седница Скупштине Удружења може се одржати, по правилу, ако је присутно више од једне половине чланова Удружења.

Одлуке на седницама Скупштине Удружења доносе се простом већином гласова присутних чланова Удружења.

 

Члан 22.

            Рад Скупштине Удружења је јаван.

Скупштина Удружења ради у јавним седницама, а седница се може одржати ако јој присуствује више од половине чланова.

Скупштина одлучује простом већином гласова присутних чланова.

Јавност рада Скупштине Удружења обезбеђује се, поред учешћа чланова Удружења седницама Скупштине, учешћем представника државних органа, организација, предузећа и представника средстава јавног информисања и објављивањем материјала који су разматрани на седници Скупштине Удружења у часопису Удружења „ Стоматолог” и другим јавним гласилима.

 

Члан 23.

              Позив за седницу Скупштине Удружења доставља се члановима Удружења и другим лицима која се позивају да присуствују седници, по правилу, најмање на 3 дана, а изузетно у хитним случајевима, када се сазива ванредна седница Скупштине Удружења, најмање на 1 дан пре одржавања седнице Скупштине Удружења.

Уз позив за седницу по правилу, доставља се материјал по свим тачкама дневног реда.

Уколико је немогуће да се достави и потребан материјал, што одлучује Управни одбор Удружења, члановима Удружења ће се материјал уручити приликом доласка на седницу или ће о садржини материјала бити упознати на седници.

Изузетно, у хитним случајевима, седница Скупштине Удружења може се сазвати телефонским путем или на други погодан начин или у краћем року од рока одређеног у ставу 1 овог члана.

Члан 24.

          Седницу Скупштине Удружења  отвара Заступник – Председник Удружења који предлаже радно представништво од 3-5 чланова, записничара и 2 оверивача записника.

После избора, седницом Скупштине Удружења руководи радно представништво.

Члан 25.

На седници Скупштине Удружења, по правилу, одлучује се јавним гласањем.

Тајним гласањем се може одлучивати о одговоности

функционера и чланова Удружења и о избору органа Удружења, уколико тако одлучи Скупштина Удружења, јавним гласањем.

 

Члан 26.

Скупштинa Удружења:

 1. Доноси / усваја  Статут и измене и допуне Статута.

2. Доноси Пословник ( план и програм) о свом раду и раду радних тела која образује

3. Усваја друге опште акте Удружења

4. Бира и опозива Председника и попредседниа Удружења

5. Бира и опозива Чланове Управног одбора

6. Бира и опозива чланове Надзорног одбора

7. Бира и опозива  Председника и чланове Суда Части

8. Бира и опозива Председника, заменика и чланове других повремених и привремених одбора, комисија, радних тела Скупштине

9. Одлучује о формирању посебних фондова, њиховој намени, начину располагања средствима из тих фондова

10. Одлучује у другом степену када је то овим Статутом или другим општим актом предвиђено.

11.  Одлучује о извештајима органа Удружења.

12. Одлучује о сарадњи са Удужењем Црне Горе и другим професионалним асоцијацијама и организацијама из земље и света

13. Усваја финансијски извештај

14.  Прати  рад свих органа Удружења и разматра извештаје о њиховом раду

15.  Доноси одлуку о престанку свог рада

 

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 27.

         Мандат  Председника и потпредседника Удружења, Заступника Удружења, као и чланова Управног одбора траје 4

( четири) године. Нико не може више од два пута бити биран на исте функције.

Уколико Управни одбор Удружења, из разлога предвиђених у Пословнику о раду Управног одбора Удружења, суспендује неког од функционера Удружења, дужан је да на истој седници изабере вршиоца дужности. Вршилац дужности ће своју дужност обављати до одлуке Скупштине Удружења.

УПРАВНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА

 

Члан 28.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор руководи и организује рад Удружења између две седнице Скупштине Удружења.

Управни одбор  за свој рад одговара Скупштини Удружења.

Управни одбор има 5. (пeт) чланова које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје четири (4) године и могу се поново бирати на исту функцију још за један мандатни период.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника Управног одбора и лице овлашћено за заступање Удружења, као и заменика председника председника Управног одбора.

 

Члан 29.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 30.

         Управни одбор ради у седницама.

У случају спречености председника, седнице сазива потпредседник.

Управни одбор Удружења седнице одржава најмање једном у три (3) месеца, а по потреби и чешће.

 

                                                           Члан 31.

         Седница Управног одбора може се одржати ако је присутно више од једне половине од укупног броја чланова Управног одбора Удружења, у ком случају може  пуноважно да одлучује, а одлуке доноси већином гласова свих присутних чланова

Члан 32.

         Седницама Управног одбора Удружења могу присуствовати чланови Удружења и друга позвана лица, али без права одлучивања.

О потреби присуства позваних лица седницама Управног одбора Удружења одлучује председник Удружења

Члан 33.

         Управни одбор Удружења, нарочито извршава следеће послове и задатке:

 1. спроводи одлуке Скупштине
 2. извршава одредбе Статута, општих аката, одлуке, закључке и ставове Скупштине Удружења
 3. доноси Програм рада и финансијски план Удружења;
 4. усваја Завршни рачун Удружења;
 5. доноси Пословник о  свом раду;
 6. доноси Пословник о раду Суда части Удружења;
 7. доноси одлуке о утрошку средстава Удружења и друге финансијске одлуке
 8. утврђује предлог Статута Удружења и предлоге за његове измене и допуне, као и предлоге општих аката које доноси Скупштина Удружења;
 9. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 10. утврђује Предлог пословника о раду Скупштине Удружења;
 11. доноси одлуке о додељивању награда, повеља, плакета, диплома, захвалница и других награда и признања;
 12. подноси Скупштини Удружења извештај о раду Удружења;
 13. припрема седнице и доноси одлуке о сазивању седница Скупштине Удружења;
 14. доноси Ценовник услуга доктора стоматологије – чланова Удружења, којим се утврђују минималне цене стоматолошких услуга испод којих чланови Удружења не могу наплаћивати стоматолошке услуге и радове;
 15. одлучује о закључивању уговора и споразума са здравственим установама, факултерима и другим уставновама, предузећима и организацијама;
 16. одлучује о сарадњи са истим или сличним асоцијацијама о питањима која су од интереса за чланове Удружења;
 17. бира и разрешава председника и 4-6 чланова жирија за додељивање награда и признања;
 18. именује и разрешава главног и одговорног уредника, чланове редакције и чланове стручног савета гласила Удружења;
 19. именује и разрешава дужности Председника Управног одбора – Заступника Удружења
 20. по потреби бира и разрешава благајника Удружења
 21. остварује сарадњу са државним органима, стоматолошким и другим здравственим установама, факултетима,предузећима
 22.  доноси одлуке о суспензији председника, потпредседника, , благајника, чланова Управног одбора Удружења, председника и чланова Надзорног одбора, председника и чланова Суда части и њихових заменика и председника и чланова комисије које бира или именује Скупштина , чија суспензија траје до одлуке Скупштине Удружења
 23. доноси Одлуке о промени седишта Удружења
 24. доноси Одлуке о промени назива Удружења
 25.  обавља и друге послове и задатке које му повери Скупштина и који проистичу из Закона о Удружењима, подзаконских прописа, овог Статута и општих аката Удружења
 26.  поверава посебне послове појединим члановима;
 27.  одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;
 28.  одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

 

Члан 34.

Управни  одбор одлучује о ангажовању лица за обављање правних, административних, општих и финансијских послова и утврђује накнаду за њихов рад. Ова лица за свој рад одговарају председнику Управног одбора.

Седнице Управног одбора припремају председник и потпредседник .

Члан 35.

         Председник, потпредседник, и благајник у хитним случајевима, тј. када је у питању ефикасно извршавање одлука и закључака Скупштине и Управног одбора Удружења, као координационо тело, могу одлучивати о спровођењу одлука и закључака и вршити припреме седница органа Удружења. У случају када донесу одређене одлуке те одлуке на наредној седници верификује Управни одбор Удружења.

ЗАСТУПНИК УДРУЖЕЊА

 

Члан 36.

Заступник Удружења:

–         Закључује уговоре и предузима друге радње у правном промету у име и за рачун Удружења

–         Заступника именује Управни Одбор на мандатни период од 4 године

–         Заступника разрешава Управни Одбор, у складу са Законом и овим Статутом.

–         За заступника Удружења се увек именује изабрани Председник  Управног одбора.

За свој рад Заступник одговара Скупштини и Управном одбору. Заступника Удружења у одсуству замењује члан Управног Одбора који има овлашћење за заступање, а кога заступник одреди.

 

ПРЕДСЕДНИК УДРУЖЕЊА

Члан 37.

Председник Удружења:

1)    Руководи извршавањем свих послова и задатака Удружења.

2)    Потписује сва општа и појединачна акта која доноси Скупштина и Управни одбор

3)    Представља Удружење

4)    Сазива седнице Скупштине и Управног одбора, предлаже дневни ред за те седнице и председава им

5)    Извршава одлуке Скупштине и Управног одбора

6)    Обавља и друге послове одрђене овим Статутом или другим општим актима Удружења.

За свој рад Председник одговара Скупштини и Управном одбору.

Председника Удружења у одсуству замењује потпредседник Удружења.

Члан 38.

          Благајнк Удружења наплаћује чланарину и друге доприносе од чланова Удружења или овај посао поверава лицу примљеном за обављање тих дужности. Благајник је дужан да врши увид у наплату чланарине и других доприноса и да повремено сачињава извештаје о стању наплате чланарине и утрошеним средствима за рад Удужења.

НАДЗОРНИ ОДБОР УДРУЖЕЊА

 

Члан 39.

         Надзорни одбор Удружења је орган Удружења који врши контролу располагања средствима Удружења, контролише финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор, као  и контролу примене одредаба Статута и општих аката Удружења.

Надзорни Одбор сачињавају 3 члана ( председник и  2. члана)  чији мандат траје 4 године.

Председника Надзорног одбора  бирају чланови Надзорног одбора међу собом.

Ове функције подлежу реизбору.Нико не може бити биран на те функције више од два пута узастопно.

Председник и чланови Надзорног одбора не могу истовремено бити и чланови Управног одбора Удружења.

Председник Надзорног одбора позива се на свим седницама Управног одбора Удружења на којима може давати предлоге и примедбе на рад свих органа управљања Удружења, али без права одлучивања.

Члан 40.

         Надзорни одбор подноси извештај на свакој седници Скупштини Удружења.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова.

Надзорни одбор Удружења доноси Пословник о свом раду.

 

СУД ЧАСТИ УДРУЖЕЊА

Члан 41.

         Суд части Удружења је другостепени орган Удружења. До образовања судова части подружница  Удружења,  Суд части Удружења ће обављати послове првостепеног суда части Удружења, а одлуке које буде доносио су коначне. Жалба на одлуке Суда части Удружења подноси се Скупштини Удружења у року од 15 дана од дана пријема одлуке.

 

 

Члан 42.

        Суд части Удружења има председника и 2 члана и исти број заменика, чији мандат траје 4 године. Нико не може бити биран на исту функцију више од два пута узастопно..

Председник и чланови Суда части и њихови заменици не могу истовремено бити и чланови Управног, односно Надзорног одбора Удружења.

Члан 43.

 Суд части Удружења, по правилу, решава представке,

притужбе, пријаве и жалбе пацијената на рад чланова Удружења. Уколико се ради о приватном доктору стоматологије који није члан Удружења, Суд части Удружења када прими одређени поднесак може се огласити ненадлежним или се оградити од поступака приватног доктора стоматологије који није члан Удружења.

Суд части Удружења посредује и решава и у случају сукоба доктора стоматологије – чланова удружења.

 

Члан 44.

         Председник Суда части позива се да присуствује седницама Управног одбора Удружења, али без права одлучивања. Он може чланове Управног одбора упознати са појединим представкама, али о њима Управни одбор не може да одлучује, већ само да се упозна са проблемима који се јављају у пракси, те евентуални ставови Управног одбора Удружења по њима нису обавезни за Суд части Удружења.

Члан 45.

         Ближе одредбе о раду Суда части Удружења регулишу се у Пословнику о раду Суда части Удружења, који на предлог Суда части Удружења доноси Управни одбор Удружења.

 

Посредовање у споровима

Члан 46.

         Када Удружење прими представку грађана (пацијента) која се односи на члана Удружења, посредовање врши Суд части Удружења, а Управни одбор Удружења може одредити члана Управног одбора Удружења да он обави посредовање. Договор постигнут посредовањем сматра се коначним и против њега се не може поднети жалба органима управљања Удружења.

О току поступка посредовања сачињава се записник који мора да садржи исход посредовања, односно да ли  је постигнут споразум – договор и какав.

Члан 47.

        Уколико се Удружењу обрате грађани ради посредовања у спору са приватним доктором стоматологије који није члан Удружења, Удружење ће их упутити на надлежне органе или суд.

 

КОМИСИЈЕ И РАДНА ТЕЛА УДРУЖЕЊА

 

Члан 48.

         Скупштина Удружења на предлог Управног одбора Удружења као и Управни одбор самостално, могу образовати Комисије и радна тела када се за то укаже потреба. Комисије и радна тела чине председник и 2 члана.

Трајање и њихов делокруг рада одређује Управни одбор.

 

Члан 49.

         Скупштина Удружења на предлог Управног одбора Удружења образује Комисију за цене услуга чланова Удружења, која има председника и 4 члана.

Ценовник услуга чланова Удружења који усвоји Скупштина Удружења обавезан је за све чланове Удружења.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕЊА

 

Члан 50.

         Удружење остварује своје циљеве и задатке кроз рад и активност органа управљања и подружница, као и Информативног центра Удружења.

Члан 51.

         Правилником о финансијско-материјалном пословању Удружења ближе се уређују питања финансирања рада подружница и центра, као питање остваривања прихода од стране ових организационих јединица Удружења њиховом активношћу.

Члан 52.

         Одлуку о образовању подружница доноси Управни одбор Удружења када се испуне услови.

Члан 53.

         Рад подружница се одвија на основу Правилника о раду подружница који доноси Скупштина подружнице, а који ступа на снагу када на њега да сагласност Управни одбор Удружења.

 

Члан 54.

         Рад  Научно-истраживачког центра и Информативног центра се одвија на основу правилника које доноси Управни одбор Удружења.

 

ПИТАЊА О КОЈИМА СЕ ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА ЛИЧНО ИЗЈАШЊАВАЈУ И НАЧИН ИЗЈАШЊАВАЊА

 

Члан 55.

         Чланови Удружења се лично изјашњавају на седницама Скупштине Удружења и у подружницама о усвајању Статута и његових измена и допуна. Статут је усвојен када се за његово доношење изјасни већина присутних чланова Скупштине Удружења или подружница (уколико се изјашњавање организује по подружницама).

На референдуму се чланови Удружења изјашњавају о питањима за која Скупштина Удружења одлучи да се о истим чланови изјасне на  референдуму.

 

ИНФОРМИСАЊЕ И ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

 

Члан 56.

         Информисање чланова Удружења обавља се на седницама органа управљања Удружења у подружницама и путем гласила Удружења (часописа, билтена и сл.).

Информисање чланова Удружења се врши и путем достављања одлука, закључака, ставова и других материјала који су разматрани на седницама органа Удружења.

Рад Удружења и органа Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Овим Статутом одређују се случајеви искључења јавности из рада појединих органа Удружења у одређеним фазама поступања.

 

Члан 57.

         Издавачка делатност Удружења обухвата: издавање листа, часописа и других пригодних публикација у којима ће се објављивати обавештење о раду органа управљања и стручни радови који су од интереса за чланове Удружења и др.

Одлуку о издавању гласила (листа, часописа и других публикација) доноси Управни одбор Удружења, којом се утврђује облик и концесија гласила, тираж и начин финансирања.

Управни одбор Удружења одлучује о штампању пригодних материјала који су од интереса за чланове Удружења.

Главни и одговорни уредник гласила Удружења (листа, часописа и других публикација) за свој рад одговара Управном одбору Удружења.

Главни и одговорни уредник гласила Удружења по закону је одговоран за истинитост објављених чланака и других материјала у гласилу  Удружења.

 

НАГРАДЕ, ПОВЕЉЕ, ПЛАКЕТЕ, ЗАХВАЛНИЦЕ И ДРУГА ПРИЗНАЊА

Члан 58.

         Заслужним члановима Удружење, стручним и научним радницима, студентима стоматологије, здравственим и другим установама, удружењима и друштвима за заслуге у области стоматологије и посебан допринос у одвијању активности Удружења,  Удружење додељује појединцима и правним лицима награде, повеље, плакете, дипломе, захвалнице и друге награде и признања. Награде могу бити и у новчаним износима о чему се издаје пригодан документ.

Члан 59.

         За додељивање награда и признања, Удружење образује жири чији се број чланова и делокруг рада утврђује у одлуци, коју доноси Управни одбор Удружења.

Одлуку о наградама и признањима доноси Скупштина Удружења, на предлог Управног одбора Удружења, који прибавља мишљење од жирија за награде и признања.

 

 

СРЕДСТВА И ИМОВИНА УДРУЖЕЊА

 

Члан 60.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона ( у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди и на други законом дозвољен начин.

 

Члан 61.

Удружење прибавља средства продајом својих публикација односно обавља привредну делатност:

22110 – издавање књига, брошура, и других публикација.

Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 62.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области стоматологије, или  накнада по основу услуга насталих у оквиру едукативних радионица на унапређењу и развоју стоматолошке здравствене заштите становништва, као и других облика сродних привредних делатности које удружење обавља.

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

 

Члан 63.

         Финансијска средства Удружења распоређују се и утврђују у финансијском плану, завршном рачуну и периодичним обрачунима, а у складу са Законом, подзаконским актима, овим Статутом и општим актима Удружења

Наредбодавци за извршење финансијског плана и издавања налога за утрошак и употребу финансијских средстава Удружења је Председник Удружења, који може располагати средствима Удружења до висине коју одреди Управни Одбор Удружења

Ближе одредбе о финансијско – материјалном пословању Удружења регулишу се оппштим Актом који доноси Управни Одбор Удружења

Имовина Удружења се састоји од непокретне и покренте имовине и новчаних средстава Удружења, која се користи за обављање циљева и задатака Удружења.

О имовини Удружења стара се Управни одбор Удружења.

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

 

Члан 64.

         Иницијативу за измену и допуну Статута Удружења могу дати: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и чланови Удружења, односно најмање 20 чланова Удружења.

О иницијативи из претходног става овог члана изјашњава се Управни одбор Удружења, сем када је у питању иницијатива Скупштине Удружења. Управни одбор Удружења може иницијативу прихватити или одбити, о чему обавештава подносиоца.

Члан 65.

         Измене и допуне Статута врше се у поступку који важи за његово доношење.

 

ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

 

Члан 66.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним Законом о Удружењима,

а нарочито у следећим случајевима:

 1. у случају смањења броја чланова Удружења испод броја оснивача потребног за оснивање, а надлежни орган Удружења не донесе одлуку о пријему нових чланова у року од 30 дана.
 2. у случају доношења Одлуке  Скупштине Удружења о престанку рада
 3. у случају ако је извршена статусна промена која у складу са Законом о Удружењима има за последицу престанак Удружења
 4. ако је Удружењу забрањен рад

 

Члан 67.

         За случају престанка рада Удружења, као прималац његове имовине, овим Статутом се предвиђа да то може бити само домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 68.

         Општа акта предвиђена овим Статутом надлежни органи управљања Удружења дужни су да их донесу у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог Статута.

Члан 69.

         Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Коморе приватних доктора стоматологије Србије, број 212 – 1-99/03 од 12. јуна 2003.године.

Члан 70.

         Овај Статут ступа на снагу даном доношења.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.