Obaveštenja

Obaveštenja i uputstva doktorima stomatologije

 

(IZ NOVOG ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I PRATEĆIH PRAVILNIKA) Dipl. pravnik Žarko Došen

 

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJU TRAŽI ZDRAVSTVENA INSPEKCIJA STOMATOLOŠKIM ORDINACIJAMA, LEKARSKIM ORDINACIJAMA , POLIKLINIKAMA

 

1. Rešenje-dozvola za rad Agencije za privredneregistre
2. Rešenje zdravstvene inspekcije
3. Pravni osnov korišćenja prostora

 • ugovor o kupovini
 • ugovor o zakupu
 • izjava prvog naslednog reda da se poslovni prostor koristi u poslovne svrhe bez nadoknade

4. Dosije zdravstvenih radnika

 • kopija lične karte
 • diploma
 • državni ispit
 • radna knjižica
 • ugovor o radu
 • licenca za rad
 • sanitarna knjižica
 • prijava na zdravstveno osiguranje

5. Spisak opreme u orinaciji
6. Lekovi – paziti da im nije istekao rok
7. Medicinska dokumentacija

 • Protokol bolesnika (upisuju se svi pacijenti)
 • Stomatološki kartoni (otvaraju se za stalne pacijente)
 • Medicinari-lekari: zdravstveni karton (obrazac broj 1-01-Sr)

8. Kopija izveštaja GZZZ – izveštaj raditi u 2 primerka radi inspekcije, izveštaj se predaje tromesečno GZZZ u Ul. 29. Novembra br. 54
9. Ko radi operacije (ekstrakcije i druge hirurške intervencije) mora dati obaveštenje pacijentu o mogućim posledicama – tražiti pristanak pacijenta sa potpisom.
Doktor mora imati pristanak pacijenta na intervenciju tj. operaciju koju će da obavlja.

U ordinaciji vlasnik mora da ima:

 • Istaknut cenovnik usluga na vidnom mestu
 • Oglasnu tablu
 • Štambilj, uokviren, ćirilično pismo, mora imati vlasnik ordinacije, stalno zaposlen doktor, doktor angažovan po osnovu ugovora o dopunskom radu, sa brojem rešenja APR-a, štambilj se stavlja na recept, lekarski nalaz, u protokol – prilikom uvođenja (upisa) pacijenta
 • Znak zabrane pušenja
 • Radno vreme istaknuto na ulazu
 • Zabrana reklamiranja – pridržavati se ranije datog uputstva. Reklamiranje suprotno Zakonu je strogo sankcionisano. Može se oglašavati samo ime i prezime doktora, adresa, ulica u kojoj se nalazi ordinacija, telefon i samo ona delatnost dobijena po Rešenju zdravstvene inspekcije.
 • Tablu na vratima, dimenzije 35×50 centimetara.

Poštovani doktori sve ovo je predviđeno novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnicima, tako da se ovih pravila morate strogo pridržavati, kako nebiste došli pod udar zakonskih sankcija. Predviđene kazne se kreću od 5.000,00 din. do 500.000,00 dinara, do zatvaranja ordinacije na određeno vreme.

 

UPOZORENJE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA I ZDRAVSTVENIM SARADNICIMA

 

PRILIKOM KONTROLE SANITARNE INSPEKCIJE U STOMATOLOŠKOJ, LEKARSKOJ – MEDICINSKOJ ORDINACIJI, MORA DA POSTOJI SLEDEĆA MEDICINSKA DOKUMENTACIJA:
1. Sveska za sterilizaciju,
2. Sveska zaraznih bolesti, overava se svake godine
3. Potvrda za lekare i sestre o vakcinaciji od hepatitisa B
4. Potvrda od zavoda za zaštitu zdravlja o ispravnosti aparata za sterilizaciju (tel. 207-8672, kontakt osoba Branka)
5. Ugovor sa hitnom pomoći
6. Ugovor za odnošenje medicinskog otpada
7. Posuda za odlaganje iskorišćenih igala
8. Na svakom radnom mestu zaštitne naočare, rukavice i maska
9. Sredstvo za dezinfekciju podova – DESU S
10. Potvrda o deratizaciji Kontakt osoba, sanitarni inspektor: Dr Borka Stojković, 011/213-3830

OBAVEZNA SADRŽINA KADROVSKOG DOSIJEA ZAPOSLENIH
1. Kopija lične karte
2. Dokaz o stručnoj spremi (diploma)
3. Uverenje o položenom stručnom ispitu
4. Radna knjižica
5. Ugovor o radu (potpisan do strane poslodavca i zaposlenog)
6. Obaveštenje o sprečavanju zlostavljanja na radu (potpisano od strane zaposlenog)
7. Licenca za rad
8. Sanitarna knjižica
9. Prijava na osiguranje
10. Potvrda o primljenoj kopiji prijave na osiguranje (potpisana do strane zaposlenog)

 

UPUTSTVO ZDRAVSTVENOG INSPEKTORA

U SISTEMU NADZORA U STOMATOLOŠKOJ ILI LEKARSKOJ- MEDICINSKOJ ORDINACIJI BR-531-02563/2010-02 OD 24.03.2010. GODINE
UPUTSTVO JE DATO ZA STOMATOLOŠKU PRAKSU ALI SE ONO MOŽE PRIMENITII NA MEDICINSKE – LEKARSKE ORDINACIJE
1. Naziv i sedište ordinacije (prema rešenju zdravstvenog inspektora i rešenju Agencije za privredne registre)
2. Obeležavanje ordinac je (spolja i unutar poslovnog prostora)
Spolja:

 • ordinacija mora biti obeležena tablom na ulazu u objekat, ne većom od 35×50 centimetara, koja sadrži nazov ordinacije, delatnost (prema rešenju zdravstvenog inspektora), ime osnivača, radno vreme i poslovno sedište ordinacije

Unutar poslovnog prostora:

 • oglasna tabla dimenzija 50×55 cm, istaknuta na vidnom mestu, na kojoj treba da se nalazi sledeće:

– rešenje zdravstvenog inspektora o ispunjenosti propisanih uslova za početak rada,
– rešenje Agencije za privredne registre o upisu ordinacije u registar,
– naziv i sedište ordinacije,
– ime osnivača,
– delatnost ordinacije,
– datum početka rada,
– imena zdravstvenih radnika koji rade u dopunskom radu (ako takvih ima)

NAPOMENA: Istaknuti naziv ordinacije mora odgovarati rešenju Zdravstvenog inspektora i rešenju Agencije za privredne registre.

3. U ordinaciji na vidnom mestu mora biti istaknut CENOVNIK usluga (overen od strane osnivača) i PROPISAN ZNAK ZABRANE PUŠENJA.
Osnivač je u obavezi da za svaku pruženu zdravstvenu uslugu, svakom pacijentu, izda račun prema cenovniku usluga.
4. Osnivač je u obavezi da obavesti opštinu – grad o nedeljnom rasporedu, početku i završetku radnog vremena (radno vreme mora trajati 40 časova nedeljno, a tome kako će biti raspoređeno odlučuje osnivač, uz obavezu da utvrđeni raspored istakne i poštuje)
5. Kadar – osim osnivača u ordinaciji ne mora biti zaposlen i drugi kadar, izuzev specijalističkih ordinacija. Iz hirurških oblasti stomatologije u kojim pored osnivača mora biti zaposlena i jedna medicinska sestra – tehničar (inspektor kontrolu vrši uvidom u zaključeni ugovor o radu i obrasce prijava osiguranja) U toku nadzora se konstatuje koje u ordinaciji zatečen i po kom osnovu radi, šta je po zanimanju i da li ima licencu za rad. Za zdravstvene radnike sa visokom stručnom spremom, koji rade u ordinaciji (po bilo kom osnovu), mora biti obezbeđen štambilj, pravougaonog oblika, uokviren linijom, dimenzije 15x50mm, sa sledećom sadržinom: doktor stomatologije, doktor medicine ime i prezime, specijalnost (za specijalističke ordinacije) broj rešenja APR-a
6. Oprema – u ordinaciji mora postojati Pravilnikom o bližim uslovima (SL, GLAS:RS2 br. 43/06 i 112/09) propisana oprema, koja mora biti ispravna i bezbedna(dakle redovno servisirana u rokovima utvrđenim deklaracijom proizvođača ili propisima), a inspektoru se na uvid stavlja dokaz o ispravnosti robe – potvrda ili atest servisera Mišljenja sam da Pravilnik o bližim uslovima nije potreban da stoji u ordinaciji ali se MORA imati sva oprema, propisana Pravilnikom.
7. Prostor – prostorije moraju ispunjavati opšte i posebne građevinsko tehničke i sanitarno higijenske uslove (Prema Pravilniku), kako u vreme otvaranja ordinacije, tako i za sve vreme rada
8. Lekovi – u ordinaciji moraju biti obezbeđeni lekovi za ukazivanje hitne pomoći, antišok terapija
9. U ordinaciji je potrebno redovno vršiti sterilizaciju instrumenata i drugih sredstava, i voditi evidenciju sterilizacije (na način da se upisuje datum i vreme trajanja sterilizacije, ime radnika koji je vršio i dobijeni rezultat ukoliko se koriste test trake)
10. Medicinska dokumentacija:

Protokol bolesnika (propisan obrazac)
– Zdravstveni (stomatološki, medicinski karton – propisan obrazac)
– Knjiga zaraznih bolesti (propisan obrazac, formata A4), prijave u slučaju utvrđene ili sumnje na zaraznu bolest dostavljaju se nadležnom zavodu za javno zdravlje
– Prijave hroničnih nezaraznih bolesti, koje se obavezno prijavljuju (na propisanim obrascima), prijave se takođe dostavljaju zavodu za javno zdravlje (način vođenja evidencije nije propisan, dakle po odluci osnivača)

NAPOMENA: Ukoliko se protokol bolesnika vodi elektronski, potrebno je da sadrži sve podatke iz propisanih obrazaca i da se, nakon svakog dolaska pacijenta i pružene usluge, elektronski podaci štampaju i propisano overe (potpisom i štambiljem stomatologa koji ih je pružio), odnosno da im se obezbedi papirna forma, koja se u ordinaciji čuva. Za vođenje zdravstvene evidencije eletronskim putem, mora se dobiti saglasnost GZZZ (29. Novembar br. 54).
Ordinacija je u obavezi da sačinjava i dostavlja propisane izveštaje nadležnom zavodu za javno zdravlje. U medicinskoj dokumentaciji (protokolu ili kartonu), stomatolog je u obavezi da unese podatak o datom obaveštenju  pacijentu – član 28. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
11. U ordinaciji se može obavljati samo ona zdravstvena delatnost koja je utvrđena rešenjem zdravstvenog inspektora (i registrovana), Čl. 60 Zakona
12. Inspektor vrši i kontrolu oglašavanja ili reklamiranja (sadržina oglasne table, web stranice, visit karta, flajer i sl. mora biti u skladu sa čl. 71 I 72 Zakona o zdravstvenoj zaštiti)
13. Ordinacija mora imati stalno obezbeđen sanitetski prevoz (ugovorom sa hitnom pomoći ili nekom drugom ustanovom koja ima sanitetski prevoz)
14. Ordinacija mora pružiti hitnu medicinsku pomoć svakom pacijentu
15. U slučajevima privremenog prestanka rada ordinacije, osnivač je dužan da osim APR-a, obavesti i Ministarstvo zdravlja
16. Ukoliko ordinacija planira primenu novih tehnologija ili nekih metoda tradicionalne medicine, mora pribaviti posebnu saglasnost Ministarstva zdravlja
17. Ordinacija je u obavezi da organizuje, odnosno obezbedi mere za odlaganje, tj. uništavanje medicinskog otpada, u skladu sa zakonom.
18. Protivpožarna inspekcija ne mora da se ima ukoliko su prostorije do 150 m2. U tom slučaju podnosi se zahtev protiv-požarnoj inspekciji, uprava za zaštitu i spašavanje, tel 2761-143. U suprotnom treba da se ima 1-2 protivpožarna aparata (marke S6), u zavisnosti od rasporeda prostorija. Može se nabaviti u Cerskoj 76a (tel. 2836-780), ili u Njegoševoj ulici. Vlasnik je u obavezi da svoje zaposlene obuči rukovanjem aparatom uz koji je priloženo i uputstvo za rad.

ŠTAMBILJ JE PRAVOUGAONOG OBLIKA 15X50 MM, ISPISAN ĆIRILIČNIM PISMOM, UOKVIREN PO OBODU DOKTOR STOMATOLOGIJE (DOKTOR MEDICINE) BROJ REŠENJA IZ DOZVOLE ZA RAD (APR)

OGLASNA TABLA

 • STOMATOLOŠKA ORDINACIJA (NAZIV) ILI LEKARSKA ORDINACIJA (NAZIV)
 • IZ REŠENJA ZDRAVSTVENE INSPEKCIJE NAVESTI ŠTA JE DOZVOLJENO DA SE RADI
 • IME I PREZIME OSNIVAČA
 • DATUM POČETKA RADA (IZ REŠENJA APR-A)
ZDRAVSTVENA
INSPEKCIJA
(KOPIJA)
DOZVOLA ZA
RAD (REŠENJE
APR-A) KOPIJA
SPISAK DOKTORA
KOJI RADE PO UG.
0 DOP. RADU
1 ……………………
2 ……………………
3 ……………………

ZA ZUBNOTEHNIČKE LABORATORIJE
OGLASNA TABLA

 • ZUBOTEHNIČKA LABORATORIJA (NAZIV AKO IMA)
 • IZ REŠENJAZDRAVSTVENE INSPEKCIJE NAVESTI ŠTA JE DOZVOLJENO DA SE RADI (IZRADA METALOKERAMIČKIH KRUNA , PROTEZA I OSTALO)
 • ŠIFRA DELATNOSTI 8690
 • IME I PREZIME OSNIVAČA
 • DATUM POČETKA RADA (IZ REŠENJA APR-A)
ZDRAVSTVENA
INSPEKCIJA
(KOPIJA)
DOZVOLA ZA
RAD (REŠENJE
APR-A) KOPIJA
SPISAK TEHNIČARA
KOJI RADE PO
UG. 0 DOP. RADU
1 ……………………
2 ……………………
3 ……………………