TEST

Test je sačinjen na osnovu stručnih radova objavljenih u časopisu „Stomatolog“, Vol 23, broj 3-4, decembar 2017.
Tačno rešen test donosi 5 bodova KME.

Uz rešen test neophodno je uplatiti kotizaciju u iznosu 1.250 din (250 din po bodu KME) na tekući račun br: 285-2295090000008-09;

Primalac: Udruženje privatnih doktora stomatologije Srbije;

Svrha uplate: Kotizacija za Test decembar 2017;

Poziv na broj: broj licence;

Članovi UPDSS koji su uplatili godišnju članarinu oslobođeni su plaćanja kotizacije. Članarina važi godinu dana od datuma uplate.Ime i prezime:

Broj licence:

Adresa:

E-mail adresa:

Broj telefona:

1.Nova saznanja o mehanizmu dejstva fluorida u prevenciji karijesa ukazuju na značaj konstantno prisutnih
u usnoj duplji (plaku, pljuvački, gleđi, na površinama mekih tkiva). Dopuni Iskaz.

2. Tako prisutni fluoridi u značajnoj meri smanjuju ili zaustavljaju:
(smanjuju rastvorljivost gleđi) i podstiču
(potpomažu stvaranje otpornijih kristala i njihovo taloženje na površinu gleđi). Dopuni Iskaz.

3. Dejstvo fluorida se ogleda i u tome što se u periodu razvitka zuba direktno ugrađuju u kristalnu rešetku hidroksiapatita i tako formiraju manje rastvorljive kristale (zaokruži dva tačna iskaza):
a. Fluoridab. Fluoroapatitc. Fluorhidroksiapatitd. Kalcijumfluorid

4. Koje metode primene fluorida u prevenciji karijesa postoje:
a. metode koje se primenjuju u zajednicib. metode koje pojedinac sam primenjuje kod kućec. profesionalne metoded. Sve navedene metode

5. Visokokoncentrovani preparati fluorida su oni koji imaju:
a. od 5.000 do 56.300 ppm F.b. od 5 do 56 ppm F.c. od 50 do 563 ppm F.d. od 500 do 563 ppm F.

6. Visokokoncentrovani preparati fluorida se nalaze se u obliku
a. Gelab. Lakac. Rastvorad. Svi odgovori su tačni

7. Gelovi sa fluoridima su doprineli redukciji karijesa za 26% u stalnoj denticiji. Za mlečnu denticiju se ovi preparati:
a. Preporučuju se deci do 6 godinab. Preporučuju deci iznad 6 godinac. Preporučuju se samo u fazi nicanja zuba (0-2 godine)d. Preporučuju se isključivo kod odraslih

8. Lakovi sa fluoridima predstavljaju
a. Metod izbora u savremenoj stomatologijib. Rizičan oblik fluorida za primenu u savremenoj stomatologijic. Nedozvoljen preparat za primenu u savremenoj stomatologijid. Loš metod primene fluorida u savremenoj stomatologiji

9. Rastvori visokih koncentracija fluorida se primenjuju
a. Isključivo u ambulantnim uslovimab. Isključivo u dečijim ustanovamac. Isključivo u školid. Isključivo kod dece do 6 godina

10. U rastvorima visokih koncentracija fluoridi se nalaze u obliku:
a. 2% NaF (9.000 ppm F)b. zakišeljenog fosfatnog fluoridac. srebrnog diamin-fluorida (44.800 ppm F)d. Svi odgovori su tačni

11. Rastvori visokih koncentracija fluorida se ne primenjuju kod dece ispod 6 godina;
a. Zbog opasnosti od gutanjab. Zbog nedovoljne terapijske dozec. Zbog opasnosti od alergijed. Zbog lošeg ukusa

12. Nakon aplikacije rastvora visokih koncentracija fluorida, pacijentu se savetuje:
a. Da ispljuvava 30 sekundi i pola sata ne konzumira ni jelo ni piće.b. Da guta pljuvačku u narednih pola sata od primenec. Da pije vodu i čajeve odmah nakon aplikacijed. Da konzumira hranu odmah nakon aplikacije

13. Srednjekoncentrovani preparati fluorida u vidu rastvora i gelova, se preporučuju u okviru
a. školskih i predškolskih preventivnih programab. dečije ambulante u domu zdravljac. specijalizovanih dečijih odinacijad. isključivo privatne prakse

14. Srednjekoncentrovani rastvori sadrže najčešće natrijum-fluorid u koncentracijama 0,2% NaF (900 ppm F) za ispiranje usta i primenjuje se:
a. Jednom nedeljnob. Jednom mesečnoc. Jednom dnevnod. Tri puta dnevno

15. Srednjekoncentrovani rastvori sadrže najčešće 0,44 % NaF (2.000 ppm F) za ispiranje usta i primenjiju se
a. Jedanput u dve nedeljeb. Dva putadnevno mesečnoc. Jednom dnevnod. Tri puta dnevno

16. Brojne studije su dokazale da je najefikasnija forma upotrebe fluorida ona koja se primenjuje i koja dostavlja niske koncentracije fluora u oralnu sredinu:
a. Svakodnevnob. Jednom nedeljnoc. Jednom mesečnod. Dva do tri puta mesečno

17. Najčešći metod primene fluorida niske koncentracije u svakodnevnoj praksi je u obliku
a. Paste za zubeb. Lakovic. Gelovid. Svi odgovori su tačni

18. Paste za zube sa fluoridima predstavljaju metod izbora javnih zdravstvenih organa za održavanje konstantnog nivoa fluorida u sistemu plak-pljuvačka-zub. Paste kao metoda je pogodna za upotrebu iz razloga:
a. Jer nije skupab. Veoma prihvatljivac. Široko je rasprostranjenad. Svi odgovori su tačni

19. Svetska zdravstvena organizacija propisuje da u pastama za zube kao standard bude
a. Koncentracija fluorida od 1.000 do 1.500 ppm Fb. Koncentracija fluorida od 100 do 150 ppm Fc. Koncentracija fluorida od 10 do 150 ppm Fd. Koncentracija fluorida od 10.000 do 15.500 ppm F

20. Rastvori za ispiranje usta sa niskim koncentracijama fluorida su namenjeni
a. Za svakodnevnu kućnu upotrebub. Za nedeljnu upotrebuc. Isključivo za ordinacijsku upotrebud. Nema tačnog odgovora

21. Upotreba rastvora za svakodnevno ispiranje usta se preporučuje:
a. Kod osoba sa ortodontskim aparatimab. Pacijenata sa visokim rizikom za nastanak karijesac. Osoba sa velikim brojem ispuna i protetskim radovimad. Svi odgovori su tačni

22. Upotreba rastvora za svakodnevno ispiranje usta se preporučuje:
a. Kod osoba kod kojih je usled opšteg oboljenja ili medikamentozne terapije smanjeno lučenje pljuvačke,b. Kod osoba koje nisu u stanju da dobro i redovno održavaju oralnu higijenuc. Kod osoba kod kojih je usled hirurške i/ili radiološke terapije glave i vrata smanjeno lučenje pljuvačked. Svi odgovori su tačni

23. Put transmisije HIV-a, HBV-a i HCV-a u stomatološkoj praksi je moguć putem
a. Krvi i salive sa vidljivim primesma krvib. Rukovanjemc. Poljupcemd. Nema tačnog odgovora

24. HBV virus se uništava :
a. na 60oC u vremenu trajanja od 60 minutab. na 60oC u vremenu trajanja od 10 minutac. na 30oC u vremenu trajanja od 60 minutad. na 60oC u vremenu trajanja od 6 minuta

25. HCV virus se uništava
a. na 60oC u vremenu trajanja od 60 minutab. na 60oC u vremenu trajanja od 10 minutac. na 30oC u vremenu trajanja od 60 minutad. na 60oC u vremenu trajanja od 6 minuta

26. HIV virus se uništava
a. na 100oC u vremenu trajanja od 30 minutab. na 60oC u vremenu trajanja od 30 minutac. na 80oC u vremenu trajanja od 60 minutad. na 60oC u vremenu trajanja od 6 minuta

27. Standardne mere prevencije i zaštite od HIV, HCV i HBV infekcija:
a. treba sprovoditi u radu sa svakim pacijentomb. na svakom mestu i sve vreme rada u ordinacijic. od strane svih članova stomatološkog timad. svi odgovori su tačni

28. HIV, HBV i HCV infekcije se ne prenose:
a. Rukovanjem ili boravkom u istoj prostorijib. Prijateljskim poljupcemc. Kašljanjem, kijanjem, ubodom insektad. Svi odgovori su tačni

29. Faktori koji utiču na profesionalni rizik od infekcije HIV, HBV i HCV su:
a. Učestalost infekcije među populacijom pacijenatab. Rizik od transmisije nakon izloženosti krvi (rizik varira u zavisnosti od tipa virusa i stadijuma bolesti);c. Tip i učestalost kontakta sa krvlju (ukoliko je osoblje često izloženo krvi pacijenata posebno ako radi sa iglama i oštrim instrumentima rizik je veći)d. Svi odgovori su tačni

30. Specifična zaštita od virusnih infekcija je vakcina i ona postoji samo za
a. HBVb. HIVc. HCVd. HBV i HIV

31. Sve osobe koje rade u zdravstvu treba da se vakcinišu protiv HBV-a prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti RS. Navereni iskaz je:
a. TAČANb. NETAČAN

32. Nespecifična zaštita osoblja od virusnih infekcija u ordinaciji predstavlja:
a. Obavezno korišćenje rukavica za jednokratnu upotrebu, zaštitnih maski i zaštitnih naočara (najbolje vizir).b. Ruke prati neposredno pre stavljanja i odmah posle skidanja rukavica. Nošenje rukavica ne eliminiše potrebu pranja rukuc. Posle pranja ruku, ruke brisati kompresom za jednokratnu upotrebu ili sušiti toplim vazduhom.d. Svi odgovori su tačni

33. Nespecifična zaštita osoblja od virusnih infekcija u ordinaciji predstavlja:
a. Rukavice menjati posle svakog pacijenta i u toku procedure ako se primeti oštećenjeb. Ruke dezinfikovati namenskim dezinficijensimac. Masku treba menjati posle svakog pacijentad. Svi odgovori su tačni

34. Nespecifična zaštita osoblja od virusnih infekcija u ordinaciji predstavlja:
a. Vizir oprati i dezinfikovati posle svakog pacijentab. Nositi zaštitnu odeću za jednokratnu ili višekratnu upotrebu sa dugačkim rukavima koji pokrivaju kožu i ličnu odeću.c. Ne preporučuje se pranje uniformi van zajedničke medicinske vešernice.d. Svi odgovori su tačni

35. Nespecifična zaštita osoblja od virusnih infekcija u ordinaciji predstavlja:
a. Pre napuštanja radnog prostora zaštitnu odeću treba skinuti.b. Obavezan rad sa koferdamom.c. Masku treba menjati posle svakog pacijentad. Svi odgovori su tačni

36. Nespecifična zaštita osoblja od virusnih infekcija u ordinaciji predstavlja:
a. Obavezno korišćenje rukavica za jednokratnu upotrebub. Obavezno korišćenje zaštitnih maskic. Obavezno korišćenje zaštitnih naočara (najbolje vizir).d. Svi odgovori su tačni

37. Nespecifična zaštita pacijenta od virusnih infekcija u ordinaciji predstavlja:
a. Obavezno korišćenje rukavica za jednokratnu upotrebu, zaštitnih maski od strane stomatologa i stomatološke sestreb. Koristiti špriceve i igle za jednokratnu upotrebuc. Koristiti plastične sisaljke za jednokratnu upotrebud. Svi odgovori su tačni

38. Nespecifična zaštita pacijenta od virusnih infekcija u ordinaciji predstavlja:
a. Koristiti čaše za jednokratnu upotrebub. Koristiti jednokratne papirne kompresec. Koristiti jednokratne nastavke za pusterd. Svi odgovori su tačni

39. Postupak rada sa kontaminiranim instrumentima nakon tretmana pacijenta sa rizičnom virusnom infekcijom:
a. Baciti sve instrumente za jednokratnu upotrebu nakon upotrebe po pravilima odlaganja medicinskog otpada.b. Sve stomatološke instrumente za višekratnu upotrebu (osim nasadnih instrumenata) potopiti u namenski dezinficijens (dezinficijense koristiti prema uputstvu proizvođača, obavezno bez prisustva aldehida).c. Instrumente isprati vodomd. Svi odgovori su tačni

40. Postupak rada sa kontaminiranim instrumentima kod rizičnih virusnih infekcija:
a. Instrumente ubaciti u ultrasoničnu kadicu sa dezinficijensom (koristiti isključivo dezinficijense za ultrasoničnu kadicu prema uputstvu proizvođača).b. Instrumente isprati vodom.c. Instrumente pripremiti za sterilizaciju (osušiti, pakovati u odgovarajuće kese ili folije, kutije za sterilizaciju).d. Svi odgovori su tačni

41. Postupak rada sa kontaminiranim instrumentima nakon tretmana pacijenta sa rizičnom virusnom infekcijom:
a. Obavezno sterilisati instrumente.b. Nasadne instrumente posle upotrebe prebristi odgovarajućim dezinficijensom, podmazati pre sterilizacije i obavezno sterilisati posle svakog pacijenta u autoklavu.c. U stomatološkoj praksi se preporučuje korišćenje autoklava klase Bd. Svi odgovori su tačni

42. Indikacije za primenu „bulk fill“ kompozita su
a. rekonstrukcija dubljih kavitetab. nadoknada dentina nakon endodontskog lečenja zubac. atraumatski restaurativni tretman kod pacijenata kod kojih je otežan radd. svi odgovori su tačni

43. Postoje dve vrste „bulk fill“
a. pastozni i tečnib. tečni i čvrstic. liveni i čvrstid. pastozni i čvrsti

44. „Bulk fill“ kompoziti se karakterišu, pre svega, većom dubinom polimerizacije u odnosu na konvencionalne kompozite. Polimerizaciona kontrakcija i kontrakcioni napon su komparabilni sa konvencionalnim kompozitima, međutim klinički značaj kontrakcionog napona još uvek nije jasno utvrđen. Navedeni iskaz je:
a. TAČANb. NETAČAN

45. Mehanička svojstva tečnih „bulk fill“ kompozita su inferiorna, dok su svojstva pastoznih u najboljem slučaju u rangu svojstava hibridnih konvencionalnih kompozita. Glavna prednost ovih kompozita je skraćeno kliničko radno vreme, što za rezultat ima manje stresnu restauraciju kod pacijenata. Navedeni iskaz je:
a. TAČANb. NETAČAN

46. Izbor boja odnosno nijansi „bulk fill“ kompozita je znatno sužen u odnosu na konvencionalne, ali je kliničko iskustvo da se pastozni „bulk fill“ kompoziti dobro uklapaju sa okolnim tkivima. Sužen izbor boja može biti opravdan jer su ovi materijali namenjeni za rekonstrukciju bočnih zuba kada estetski zahtevi nisu od primarnog značaja kao u anteriornoj regiji. Navedeni iskaz je:
a. TAČANb. NETAČAN

47. Izbeljivanje avitalnih zuba podrazumeva primenu visokih koncentracija vodonik peroksida ili karbamid peroksida, što ovaj tretman svrstava u ambulantne metode beljenja. Navedeni iskaz je:
a. TAČANb. NETAČAN

48. Razlog za prebojavanje depulpisanih zuba može biti diseminacija krvnih produkata u pulpnu komoru i dentinske kanaliće usled traume ali i kao posledica ekstirpacije pulpe ili kontaminacijom zaostalim materijalom za opturaciju u kruničnom delu komore tokom endodontske terapije. Navedeni iskaz je:
a. TAČANb. NETAČAN

49. Faktori koji dovode do moguće prebojenosti zuba su i materijali za kanalnu opturaciju, među njima svakako AH26, Endomethasone, jodoform-cement ali i medikamenti koji sadrže tetraciklin i jod. Časte su i prebojenosti koje nastaju kao posledica metalnih jona poreklom od srebrnih kočića i amalgama. Navedeni iskaz je:
a. TAČANb. NETAČAN

50. Pod estetskim indirektnim ispunima podrazumevaju se savremeni ispuni koji svoje funkcionalne i morfološke karakteristike dobijaju laboratorijskim načinom izrade na osnovu prethodno uzetog otiska. Indikovani su u situacijama kada tradicionalne direktne restauracije ne mogu zadovoljiti neophodne mehaničke i estetske karakteristike. Navedeni iskaz je:
a. TAČANb. NETAČAN