TEST

Test je sastavljen na osnovu radova objavljenih u časopisu
„Stomatolog“, Vol 24, broj 2, jun 2018.

Tačno rešen test donosi 5 bodova KME. Uz rešen test neophodno je uplatiti kotizaciju u iznosu 1.250 din (250 din po bodu KME) na tekući račun br: 285-2295090000008-09;

Primalac: Udruženje privatnih doktora stomatologije Srbije;

Svrha uplate: Kotizacija za Test jun 2018;

Poziv na broj: broj licence;

Članovi UPDSS koji su uplatili godišnju članarinu oslobođeni su plaćanja kotizacije. Članarina važi godinu dana od datuma uplate.

Ime i prezime:

Broj licence:

Adresa:

E-mail adresa:

Broj telefona:

1. CBCT (Cone Beam Computer Tompgraphy) u svakodnevnoj stomatološkoj praksi može se koristiti:

a) u preimplantnoj pripremi i izradi plana implantološke terapije;b) kod endodontske terapije zuba od značaja za protetski plan;c) kod operativnih zahvata kod kojih može doći do povrede anatomskih struktura;d) kod planiranja hirurške terapije velikih viličnih lezija;e) Svi odgovori su tačni;

2..CBCT pruža dodatnu mogućnost praćenja terapije pomoću CBCT snimaka zbog
a) smanjene doze zračenjab) povišene doze zračenja

3.Primena koštanih graftova u augmentaciji resorbovane kosti alveolarnih grebenova je dugo bila jedina metoda koja je omogućavala ugradnju implantata i u ovim slučajevima.

a) Dab) Ne

4.Osteointegracija koštanih graftova za augmentaciju i rekonstrukciju resorbovane kosti alveolarnih grenbenova traje

a) 3- 6 nedeljab) 3- 6 meseci

5.Koštano tkivo gornje vilice koje se može iskoristiti za ugradnju implantata u slučaju ekstremne resorpcije kosti alveolarnog grebena čine

a) tuberb) pteriogoidni nastavci sfenoidne kostic) oba odgovora su tačna

6. Tuber- pterigoidni implantati se plasiraju kroz kost tubera maksile u spoj sa pterigoidnim nastavkom.

a) Dab) Ne

7.Dužina tuber- pterigoidnih implantata za postavljanje u pterigoidni nastavak iznosi:

a) 6- 8 mmb) 16- 18 mm

8. Tuber- pterigoidni implantati su posebno dizajnirani radi lakše penetrcije u lamine pterigoidnog nastavka. Vrh im je

a) Užib) Širi

9. Rizik ugradnje tuber- pterigoidnih implantata je:

a) povreda pterigoidnog venskog pleksusa i krvarenjeb) gubitak implantata u mekim tkivima u retromaksilarnom prostoruc) gubitak implantata u maksilarnom sinusud) svi odgovori su tačni

10.U situacijama kada nema dovoljno kosti u predelu tubera indikovana je primena zigomatičnih implantata.

a) Dab) Ne

11. Najčešće se ugrađuju

a) 2- 4 zigomatična implantatab) 6 zigomatičnih implantata

12.Hipertrofija je uvećanje

13.Hiperplazija je uvećanje

14. Hiperplazija nastaje kao posledica mehaničke ili hemijske iritacije tkiva.

a) Dab) Ne

15.Najčešći primer bezazlene hiperplazije sluzokože forniksa usne duplje je posledica mehaničke iritacije nošenjem

16.Metaplazije i displazije su patološke promene u sastavu epitelnih ćelija koje se mogu odvijati paralelno sa uvećanjem broja ćelija.

a) Dab) Ne

17. Metaplazija je reverzibilan proces koji predstavlja prelazak iz jednog u drugi tip dobro diferentovanih ćelija npr. proces keratinizacije sluzokože usne duplje kod pojave leukoplakije, a može biti prisutan u normalnom procesu starenja.

a) Dab) Ne

18.Displazija predstavlja morfološku promenu kod koje dolazi do bujanja nezrelih ćelija sa krupnim hirephromatičnim jedrima koje gube svoj pravilan oblik i sastav. Ovakve ćelije

a) nisu sklone malignoj alteracijib) su sklone malignoj ateraciji

19.Epitelne displazije se najčešće javljaju

a) kod eritroplakija i nodularnog ili verukoznog tipa leukoplakijeb) kod mešovitog tipa tzv eritroleukoplakijec) kod erozivne forme lihen planusad) submukozne fibrozee) hiperkeratoze kod dugogodišnjih pušačaf) sve navedeno

20.Tip promena ćelija epitela usne duplje poput metaplazije i displazije, kao i stepen izraženosti ovih promena direktno utiču na izbor metode lečenja. Kod lezija koje pokazuju metaplastične promene i blagi stepen displazije moguće je uraditi takozvanu laser vaporizaciju tkiva.

a) Dab) Ne

21.Laserska vaporizacija tkiva podrazumeva kontrolisanu primenu termičke energije koncentrisane u laserskim zracima, koja vrši fotokoagulaciju epitelnog sloja, uklanja povšinski sloj promenjenog tkiva i dozvoljava sekundarna epitelizacija.

a) Dab) Ne

22. Laserska vaporizacija se može sprovesti

a) CO2 laseromb) Diodnim mekotkivnim laseromc) Kombinovanim laserimad) Svi odgovori su tačni

23.Terapija laserskom vaporizacijom može se izvoditi u lokalnoj anesteziji.

a) Dab) Ne

24. Uklanjanje zahvaćenog tkiva do u zdravo neophodno je sprovesti kod promena koje pokazuju veći stepen displazije ili su pak jasno formirane kao tumorske promene. Ova terapija je moguća primenom laserske tehnologije.

a) Dab) Ne

25. Prednost primene lasera pri eksciziji je

a) kontrolisana ekscizijab) koagulacija krvnih sudovac) minimalni gubitak tkivad) sve navedeno

26.Zarastanje posle ekscizije laserom ne ostavlja značajne ožiljne tragove i traje

a) 7- 10 danab) 7- 10 meseci

27. Za radikalnu eksciziju malignog tumora epitela usne duplje najefikasniji laser je

a) CO2 laserb) mekotkivni laser

28. Poremećaji iz spektra autizma predstavljaju grupu neurorazvojnih poremećaja koje karakterišu

a) deficiti socijalne komunikacijeb) pojava stereotipnih, repetitivnih i restriktivnih obrazaca ponašanjac) hipersenzibilnost i hiperselektivnostd) otežana komunikacijae) sve navedeno

29. Učestalost poremećaja iz spektra autizma iznosi oko

a) 10% populacijeb) 1% populacije

30. Specifičan način ishrane, koji može biti povezan sa određenim idiosinkrazijama i oralna higijena su najuticajniji faktor rizika za nastanak karijesa ranog detinjstva kod dece sa autizmom.

a) Dab) Ne

31.Najveći broj pacijenata sa autizmom se najčešće stomatološki zbrinjava u opštoj endotrahealnoj anesteziji, u dubokoj sedaciji ili uz pridržavanje roditelja.

a) Dab) Ne

32.Zadovoljavajuća saradnja prilikom ambulantnog stomatološkog rada sa osobama sa autizmom može se postići korišćenjem različitih bihevioralnih tehnika i edukativnih metoda kao što je TEACCH protokol.

a) Dab) Ne

33. TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children) metod predstavlja pedagošku strategiju namenjenu osobama sa autizmom i njihovim porodicama koja se koristi i u kliničke svrhe.

a) Dab) Ne

34. Od specifičnih metoda koje su namenjene radu sa osetljivom grupom pacijenata sa autizmom koristi se i blaga per os sedacija pomoću

po „Internom protokolu Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju za rad u blagoj per os sedaciji“.

35.TEACCH protokol, primenjen u pilot istraživanju Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu, privatne stomatološke ordinacije Alegra Dent i Službe za stomatološku zdravstvenu zaštitu, Doma zdravlja Jagodina, je podrazumevao primenu

a) 10 konsekutivnih koraka koji su se sprovodili u razmaku od 7 dana kroz najmanje 5 seansib) 7 konsekutivnih koraka koji su se sprovodili u razmaku od 7 dana kroz najmanje 5 seansi

36.TEACCH protokol podrazumeva konsekutivne korake od ulaska u stomatološku ordinaciju do intraoralnog pregleda.

a) Dab) Ne

37. Svi koraci TEACCH protokola obavljaju se u istoj prostoriji, istog dana u nedelji, u istom periodu dana.

a) Dab) Ne

38. Prvi susret sa pacijentom, detetom sa autizmom, treba da predstavlja razgovor sa roditeljima tokom kojeg stomatolog prikuplja podatke neophodne za dalji plan terapije.

a) Dab) Ne

39.Prilikom procene i opisivanja težine poremećaja koriste se i dodatni kriterijumi koji pružaju informacije o

a) potencijalno pridruženoj intelektualnoj ometenostib) poremećaju jezikac) katatonijid) svemu navedenom

40. Konsekutivni koraci prilikom primene TEACCH protokola u stomatološkom radu sa decom sa autizmom su ukratko

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

41.Svaki konsekutivni korak TEACCH protokola u stomatološkom radu ima dogovoreno vreme trajnja koje se izražava najavljenim brojanjem.

a) Dab) Ne

42. Brojanje za dužinu trajanja svakog konsekutivnog koraka TEACCH protokola se vrši (dopuniti rečenicu)

tonom terapeuta koji vrši stomatološku intervenciju

43.Standardne bihevioralne metode koje se pored TEACCH protokola koriste u stomatološkom radu sa autističnom decom su:

a) kaži-pokaži-uradi,b) tehnike skretanja pažnje,c) neverbalna komunikacijad) kontrola glasae) sve navedeno

44.Specifične metode koje se koriste u stomatološkom radu sa autističnom decom su:
a) metode vizuelne podrške korišćenjem jasnih i realnih slika, kroz aplikacije na mobilnim telefonima,b) desenzibilizacija,c) protektivna stabilizacijad) sve navedeno

45. Fotografisanjem delova puta od kuće do stomatološke ordinacije, kao i koraci TEACH protokola korišćenjem jasnih i realnih slika, kroz aplikacije na mobilnim telefonima omogućava vežbanje i pripremu pacijenta kod kuće ili u ordinaciji posmatranjem fotografija na mobilnom telefonu.

a) Dab) Ne

46.Posmatranje fotografija za narednu seansu se obavlja kao domaći zadatak u kućnim uslovima i

a) na prethodnoj seansib) na sledećoj seansi

47. Metoda vizuelne podrške podrazumeva korišćenje realnih slika koje omogućavaju pripremu pacijenta za dolazak na intervenciju i to: izlazak pacijenta iz sopstvene kuće, ulazak u auto, putovanje do stomatologa sa delom puta prema kojem je pacijent pokazao znake interesovanja, ulaz klinike...
(dopuni)

48.Kroz posmatranje realnih slika stomatoloških instrumenata koji će biti korišćeni i vrste pregleda ili intervencije koja će biti obavljena pacijenti i njihovi roditelji se upoznaju sa budućim procedurama. Ovim se postiže bolje saradnja i smanjuje:

a) Anksioznostb) Strah od nepoznatogc) Oba odgovora su tačna

49.Kako bi se pacijent osećao sigurno i opušteno prilikom stabilizovanja, da bi se izbeglo povređivanje pri obavljanju stomatološke intervencije protektivna stabilizacija podrazumeva

50.Uspešan stomatološki tretman kod dece sa autizmom zavisi od bliske komunikacije dečjeg stomatologa sa

a) Roditeljimab) Nadležnim defektologom ili psihologomc) Nadležnim pedijatromd) Sve navedeno