TEST

Test je sastavljen na osnovu radova objavljenih u časopisu
„Stomatolog“, Vol 24, broj 1, mart 2018.

Tačno rešen test donosi 5 bodova KME. Uz rešen test neophodno je uplatiti kotizaciju u iznosu 1.250 din (250 din po bodu KME) na tekući račun br: 285-2295090000008-09;

Primalac: Udruženje privatnih doktora stomatologije Srbije;

Svrha uplate: Kotizacija za Test mart 2018;

Poziv na broj: broj licence;

Članovi UPDSS koji su uplatili godišnju članarinu oslobođeni su plaćanja kotizacije. Članarina važi godinu dana od datuma uplate.

Ime i prezime:

Broj licence:

Adresa:

E-mail adresa:

Broj telefona:

1. Osnovni sastojci pasti za zube su:

a) abrazivne i deterdžentne materijeb) rastvarači i aromatične materijec) zaslađivači, boje i konzervansid) vezivne materije i konstituensie) svi odgovori su tačni

2. Abrazivi u zubnim pastama

a) imaju veću tvrdoću od gleđib) imaju manju tvrdoću od gleđi

3. Abrazivi u zubnim pastama:

a) imaju veću ili jednaku tvrdoću od dentinab) imaju manju ili jednaku tvrdoću od dentina

4. Stepen tvrdoće abraziva zavisi od:

a) morfologije čestica abrazivab) koncentracije čestica abraziva u pastic) oba odgovora su tačna

5. Natrijum lauril sulfat (eng. Sodium Lauryl Sulfate - SLS), jedan od najčešće korišćenih surfaktanata u zubnim pastama, može biti iritant kože i sluzokože.

a) Dab) Ne

6. Fluor se smatra najefikasnijim antikariogenim agensom i nalazi se u većini današnjih pasti za zube u obliku

a) neorganskih soli (natrijum fluorid,kalajni fluorid,natriju monofluorfosfat)b) organskih jedinjenja (aminofluorid)c) oba odgovora su tačna

7. Xylitol u zubnoj pasti redukuje stvarnje kiselih produkata iz glukoze i smanjuje nivo S.mutans u plakovnom matriksu i pljuvački.

a) Dab) Ne

8. Soda bikarbona (natrijum bikarbonat) u zubnoj pasti

a) povećava PH pljuvačke čime se stvaraju nepovoljni uslovi za rast acidogenih formi bakterijab) smanjuje rastvorljivost gleđi i povećava procese remineralizacije na površini zubac) oba odgovora su tačna

9. Triklosan i hlorheksidin u zubnim pastama deluju antibakterijski.

a) Dab) Ne

10. Sistemska upotreba antibiotika tokom endodontskog tretmana indikovana je u sledećim situacijama

a) Akutni apikalni apsces kod medicinski kompromitovanih pacijenatab) Akutni apikalni apsces sa sistemskim znacima infekcije (lokalni fluktuirajući otok, telesna temperatura >38° C, malaksalost, limfadenopatija, trizmus)c) Progresivna infekcija (brza progresija teške infekcije u prvih 24h, celulitis, osteomijelitis) gde se pacijenti dalje moraju uputiti oralnom hirurgud) Replantacija avulziranih stalnih zubae) Traume mekih tkiva kojima je potreban tretman (ušivanje, debridman tkiva)f) Svi odgovori su tačni

11. Većina endodontskih infekcija je ograničena unutar zuba i može biti uspešno sanirana endodontskim tretmanom, drenažom ili ekstrakcijom bez potrebe za lokalnom ili sistemskom upotrebom antibiotika.

a) Dab) Ne

12. Sistemska upotreba antibiotika tokom endodontskih procedura nije indikovana u sledećim situacijama

a) Simptomatski ireverzibilni pulpitisb) Nekroza pulpec) Simptomatski apikalni periodontitisd) Svi odgovori su tačni

13.Sistemska upotreba antibiotika tokom endodontskih procedura nije indikovana u sledećim situacijama

a) Hronični apikalni apces (zubi u kontaktu sa maksilarnim sinusom i prisutnim periapikalnim rasvetljenjem)b) Akutni apikalni apces bez sistemskih znakova infekcije (lokalizovani fluktuirajući otok)c) Oba odgovora su tačna

14. Upotreba antibiotika nije indikovana kod fraktura zuba, kontuzija, subluksacija, luksacionih povreda i ekstruzija.

a) Dab) Ne

15. Za tretman infekcija kanala korena su preporučeni Beta-laktamski antibiotici (Penicilin V i Amoksicillin) oralno, u preporučenim dozama 1000 mg Penicilina V i to po 500 mg na 4-6 h [10], ili 1000 mg Amoksicillina, sa ili bez klavulonske kiseline, 500 mg na svakih 8 h. Dužina terapije je:

a) 7-10 danab) 7- 14 danac) Stomatolog se mora rukovoditi kliničkim poboljšanjem simptoma prilikom definisanja dužine primene antibiotske terapije

16.Ukoliko se terapija Penicilinom V pokaže kao nedovoljno efikasna savetuje se

a) sinergička primena Penicilina V sa metronidazolomb) primena amoksicilina sa klavulonskom kiselinomc) oba odgovora su tačna

17. Ukoliko se dokaže prava penicilinska alergija upotreba kojih antibiotika se savetuje kao alternativa penicilinima?

18. Ukoliko uz sistemsku primenu antibiotika ne dođe do poboljšanja stanja pacijenta neophodna je konsultacija sa specijalistom

a) Kliničkim mikrobiologomb) Specijalistom za infektivne bolestic) Oba odgovora su tačna

19. Ne postoje naučni dokazi koji podržavaju lokalnu upotrebu antibiotika u protokolu direktnog prekrivanja pulpe ili za lokalnu dezinfekciju kanala korena zuba.

a) Tačnob) Netačno

20. U slučaju avulzije zuba sa nepotpuno formiranim korenom, lokalna primena tetraciklina na površinu korena zuba pre replantacije povećava šanse za revaskularizaciju i periodontalno zarastanje ismanjuje učestalost resorpcije zuba.

a) Dab) Ne

21. Mikroorganizmi izolovani iz kanala korena su se pokazali rezistentni na tetracikline.

a) Dab) Ne

22. Upotreba tetraciklina kao lokalnog intrakanalnog medikamenta može da pospeši rast gljivične flore i dovede do diskoloracije zuba.

a) Dab) Ne

23.Upotreba TAP (“triple antibiotic paste”) paste koja sadrži minocilin u regenerativnoj endodontskoj terapiji može uzrokovati dentinsko prebojavanje.

a) Dab) Ne

24.Umesto lokalne aplikacije antibiotika, kako bi se izbeglo prebojavanje, savetuje se upotreba kalcijum-hidroksida.

a) Dab) Ne

25.Kod medicinski kompromitovanih pacijenata profilaktička upotreba antibiotika u svim terapijskim intervencijama, posebno kod hirurških endodontskih tretmana, treba da bude bazirana na individualnom slučaju, uzimajući u obzir stanje pacijenta i kontrolu osnovne bolesti, rizik od komplikacija uzrokovanih infekcijom kao i rizik od nepovoljnog delovanja medikamenata.

a) Dab) Ne

26. Pod invazivnim stomatološkim intervencijama se podrazumevaju

27. Antibiotsku profilaksu treba sprovesti pre endodontskog tretmana kod

a) zdravih pacijenata tri meseca nakon ugradnje veštačkih zglobovab) osoba kod kojih su vilice izložene velikim dozama zračenja

28. Standardna antibiotska profilaksa u endodonciji sprovodi se uzimanjem odgovarajuće doze

a) 1h pre intervencijeb) 2 h pre intervencijec) Neposredno pre intervencije

29. CBCT dijagnostika ne sme da se izvodi bez prethodno sprovedenog kliničkog pregleda i prikupljanja anamnestičkih podataka pacijenta.

a) Tačnob) Netačno

30.CBCT dijagnostika mora da prođe postupak utvrđivanja opravdanosti da bi se utvrdilo da potencijalna dijagnostička dobrobit prevazilazi rizik od izlaganja x-zracima.

a) Dab) Ne

31. CBCT dijagnostika bi trebalo da se sprovodi „rutinski" ili u cilju „skrining" pregleda.

a) Dab) Ne

32. Prilikom izvođenja CBCT dijagnostike obavezna je analiza i dijagnostički izveštaj celokupnog trodi­menzijalnog zapisa koji je obuhvaćen.

a) Dab) Ne

33. Kada deo ili celokupan dijagnostički zadak predstavljaju meka tkiva savetuje se

a) CBCTb) MR ili MSCT

34.Sprovođenje CBCT dijagnostike u cilju praćenja promena mekih tkiva, udvostručuje ili utrostručuje efektivne doze saopštene pacijentu bez unapređenja dijagnostičkih rezultata.

a) Dab) Ne

35. Prekancerozne lezije, prekursori malignih promena na epitelu sluzokože, su morfološki izmenjena tkiva u kojima se tumori znatno češće razvijaju nego u zdravim tkivima istog sastava.

a) Dab) Ne

36. Prekancerozne lezije su

a) Hiperplazija i displazijab) Lihen planus

37. Prekancerozna stanja su

a) Eritroplakijab) Oralna submukozna fibroza

38. Najčešća premaliga lezija je

a) Hiperplazijab) Displazijac) Leukoplakija

39. Carcinoma in situ je neoplastična transformacija ćelija epitela

a) koje ne razaraju bazalnu membranu i ne šire se u subepitelna tkivab) koje razaraju bazalnu membranu i šire se u subepitelna tkiva

40. Nabrojati bar tri vrste biopsije kao metode dijagnostike karcinoma usne duplje.

41. Sentinel biopsija se izvodi ubrizgavanjem

a) metilenskog plavilab) radionuklida tehnecijum 99c) oba odgovora su tačna

42. Ex tempore biopsija se radi

a) u toku same hirurške intervencijeb) posle hirurške intervencije

43. Ex tempore biopsijom se dobija informacija o

a) tipu malignog tumorab) prisustvu ćelija malignog tumora u preparatu

44. Toluidinski test je

a) Klinički testb) Kliničko- laboratorijski test

45. Aspiraciona biopsija je postupak koji se primenjuje

a) kod uvećanih limfnih čvorovab) solidnih tumora na vratuc) tumora pljuvačnih žlezdad) svi odgovori su tačni

46.Eksciziona biopsija se primenjuje samo kada su promene dovoljno male

a) ˂ 1 cmb) ˂ 5 cm

47. Inciziona biopsija podrazumeva uzimanje dela tumora na granici sa zdravim tkivom.

a) Dab) Ne

48. Inciziona biopsija se izvodi u lokalnoj anesteziji.

a) Dab) Ne

49. 49. U ranoj dijagnostici karcinoma usne duplje najčešće upotrebljavana rendgen tehnika je

a) Ortopantomografijab) nuklearna magnetna rezonancija

50. Pozitronska emisiona tomografija (PET) je pogodna za dijagnostiku okultnih metastaza i pronalaženje prikrivenih primarnih tumora u organizmu.

a) Dab) Ne