TEST

Test je sastavljen na osnovu radova objavljenih u časopisu
„Stomatolog“, Vol 24, broj 4, Decembar 2018.

Tačno rešen test donosi 5 bodova KME. Uz rešen test neophodno je uplatiti kotizaciju u iznosu 1.250 din (250 din po bodu KME) na tekući račun br: 285-2295090000008-09;

Primalac: Udruženje privatnih doktora stomatologije Srbije;

Svrha uplate: Kotizacija za Test Decembar 2018;

Poziv na broj: broj licence;

Članovi UPDSS koji su uplatili godišnju članarinu oslobođeni su plaćanja kotizacije. Članarina važi godinu dana od datuma uplate.

Ime i prezime:

Broj licence:

Adresa:

E-mail adresa:

Broj telefona:

1. Na nivou primarne zdravstvene zaštite od ukupnog broja propisanih antibiotika u proseku je
od strane stomatologa propisano

a) 10%b) 20%c) 50%

2. Neracionalna i neprimerena upotreba antibiotika

a) dovodi do bakterijske rezistencije prema antibioticimab) povećava rizik od neželjenih efekata antibiotika među kojima su: mučnina, dijareja istomačni grčevi- kao rezultat poremećaja u crevnoj mikroflori,c) povećava rizik od potencijalno smrtonosne, anafilaktičke reakcijed) sve navedeno

3. Kao rezultat oralne primene antibiotika sve veću zabrinutost izaziva razvoj crevnih infekcija
izazvanih bakterijom

4. Sa nastankom ovih infekcija se povezuje primena klindamicina i amoksicilina u većoj, i
metronidazola i makrolida u značajno manjoj meri, u stomatološkoj praksi.

a) Dab) Ne

5. U slučaju pojave dijareje, stomačnih grčeva ili krvi u stolici u toku terapije antibioticima
širokog spektra, obavezno je

6. Kao i druge odontogene infekcije, endodontske infekcije su polimikrobne, izazvane
mešovitom bakterijskom florom koja uključuje

1.

2.

3.

4.

7. Nekrotična pulpa nema vaskularizaciju pa je onemogućeno delovanje antibiotika.
Iskaz je:

a) Tačanb) Netačan

8.U slučaju apikalnog apscesa, gnoj ograničava perfuziju antibiotika čineći ove lekove
neefikasnim ukoliko nije sprovedena hirurška drenaža.
Iskaz je:

a) Tačanb) Netačan

9. Incizija i drenaža lokalizovanog mekotkivnog otoka i adekvatna mehaničko-medikamentozna
obrada inficiranog kanala korena sa ciljem uklanjanja patogenih mikroorganizama su značajni
jer:

a) omogućavaju eliminaciju toksičnih produkata,b) olakšavaju stanje pacijentuc) se stvaraju uslovi za optimalno delovanje antibiotikad) sve navedeno

10.Primena antibiotika je neophodna u slučaju

a) širenja infekcije i nastanka celulitisab) postojanje udruženih sistemskih znakova infekcije (povišena temperatura, malaksalost,uvećanje limfnih žlezda)c) oba odgovora tačna

11. Primena antibiotika je indikovana za lečenje endodontskih infekcija kod

a) imunokompromitovanih pacijenatab) pacijenata visokog rizika (npr. preležani endokarditis)c) oba odgovora tačna

12.U slučaju simptomatskog ireverzibilnog pulpitisa uz simptom bola i bez ostalih simptoma i
znakova infekcije antibiotska terapija je indikovana?

a) Dab) Ne

13.Kod dijagnoze nekrotične pulpe čiji su simptomi avitalna pulpa i proširen periodontalni
prostor antibiotska terapija je indikovana?

a) Dab) Ne

14. Kod akutnog apikalnog parodontitisa bolnog na perkusiju i zagrižaj i sa proširenim
periodontalnim prostorom antibiotska terapija je indikovana?

a) Dab) Ne

15.Kod akutnog apikalnog apscesa bez sistemskih znakova infekcije sa lokalizovanim
fluktuirajućim otokom antibiotska terapija je indikovana?

a) Dab) Ne

16.Kod akutnog apikalnog apscesa kod medicinski kompromitovanih pacijenata antibiotska
terapija je indikovana?

a) Dab) Ne

17.Kod akutnog apikalnog apscesa sa sistemskim znacima infekcije (lokalizovan fluktuirajući
otok, telesna temperatura >38 o C, slabost, limfadenopatija, trizmus) antibiotska terapija je
indikovana?

a) Dab) Ne

18.Kod uporne infekcije sa hroničnom eksudacijom koja je prisutna i nakon mehaničko-
medikamentozne obrade kanala antibiotska terapije je indikovana?

a) Dab) Ne

19. Antibiotska terapija je indikovana kod progresivne infekcije sa brzim razvojem (˂24h) teške
kliničke slike, celulitisom i osteomijelitisom?

a) Dab) Ne

20.Može se dogoditi da se i pored adekvatnog lokalnog endodontskog tretmana, drenaže i
primene antibiotika, stanje pacijenta ne popravlja ili se čak pogoršava. U takvim slučajevima
uzroci mogu biti:

a) neuobičajeni sojevi bakterijab) rezistencija bakterija prema antibioticimac) uzročnik je gljivicad) imunokompromitovani pacijente) pacijent ima nekontrolisanu šećernu bolestf) pacijent podložan infekciji Cl. difficileg) sve navedeno je tačno

21.U slučaju neuspeha endodontske terapije koja uključuje empirijsku primenu antibiotika (AB),
na koji ukazuju kontinuirajući bol i/ili otok zbog prisustva rezistentnih sojeva ili prisustva
bakterija u nepristupačnim delovima kanala korena, terapijske mere su:

22. U slučaju neuspeha endodontske terapije koja uključuje empirijsku primenu antibiotika (AB),
na koji ukazuju trizmus, dispnea i disfagija zbog širenja infekcije u slabo vaskularizovane
fascijalne prostore kao što su submandibularni, sublingvalni, maseterični, parafaringealni i
retrofaringealni prostor terapijske mere su

23.U slučaju neuspeha endodontske terapije koja uključuje empirijsku primenu antibiotika (AB),
na koji ukazuju problemi sa vidom, glavobolja, zbog zahvatanja kavernoznog sinusa terapijske
mere su

24. U slučaju neuspeha endodontske terapije koja uključuje empirijsku primenu antibiotika (AB),
na koji ukazuju telesna temperatura > 39Cº, slabost, letargija i povećana sedimentacija
eritrocita, a zbog mogućeg nastanka septičkog šoka, mere su

25.Lokalna primena antibiotika u endodontskim tretmanima stalnih zuba (prekrivanje pulpe i
lečenje kanala korena) smatra se naučno opravdanom.

a) Dab) Ne

26.Prema kliničkim studijama antibiotici prvog izbora u lečenju endodontskih infekcija u SAD i
Evropi su fenoksimetilpenicilin i amoksicilin.

a) Dab) Ne

27.Mikrobiološka ispitivanja osetljivosti bakterija, izazivača endodontskih infekcija pokazuju
osetljivost prema amoksicilinu od.

a) 85%b) 91%c) 100%

28. Amoksicilin pripada grupi penicilina proširenog antibakterijskog spektra dejstva koji obuhvata
gram pozitivne i gram negativne bakterije ali je i dalje neefikasan prema

29. U cilju proširenja antibakterijskog spektra i na bakterije koje produkuju penicilinazu,
amoksicilin se može kombinovati sa

30. Mikrobiološka ispitivanja osetljivosti bakterija, izazivača endodontskih infekcija pokazuju
osetljivost prema amoksiklavu

a) 85%b) 91%c) 100%

31. Koamoksiklav ima široki antibakterijski spektar i bolje farmakodinamske i farmakokinetičke
karakteristike u odnosu na prirodne peniciline i zbog toga:

a) veću efikasnost,b) za pacijenta prihvatljiviji režim doziranja,c) bolju podnošljivost,d) manji rizik za razvoj rezistencijee) sve navedeno

32. Primena koamoksiklava se preporučuje kod imunokompromitovanih pacijenata kao i u
slučajevima infekcija otpornih na antibiotike prvog izbora (fenoksimetilpenicilin i amoksicilin)
zbog:

a) širokog antibakterijskog spektra koji prevazilazi potrebe u lečenju endodontskih infekcijab) većeg rizika od infekcije izazvane Cl.difficilec) svega navedenog

33.Fenoksimetilpenicilin pripada grupi prirodnih penicilina, uskog antibakterijskog spektra koji
prvenstveno obuhvata gram pozitivne aerobne bakterije.

a) Dab) Ne

34. U slučaju postojanja alergije na peniciline, antibiotici izbora za lečenje endodontskih infekcija
su

35.Klindamicin pokazuje visoku efikasnost prema fakultativnim i striktnim anaerobnim
bakterijama, izazivačima endodontskih infekcija, odlično se resorbuje posle oralne primene
na koju ne utiče prisustvo hrane ili pića i dobro se raspodeljuje po tkivima, uključujući i kost.

a) Dab) Ne

36.Primenom klindamicina rizik od sekundarne infekcije izazvane Cl. difficile je čak 8 puta veći u
odnosu na primenu penicilina.

a) Dab) Ne

37.Metronidazol je visoko efikasan protiv anaerobnih bakterija i preporučuje se njegova
primena u kombinaciji sa

38. Preporučena doza održavanja u terapiji endodontskih infekcija za fenoksimetilpenicilin je

39.Preporučena doza održavanja u terapiji endodontskih infekcija za amoksicilin je

40. Preporučena doza održavanja u terapiji endodontskih infekcija za amoksiklav je

41.Preporučena doza održavanja u terapiji endodontskih infekcija za klindamicin je

42. Preporučena doza održavanja u terapiji endodontskih infekcija za klaritromicin je

43.Preporučena doza održavanja u terapiji endodontskih infekcija za azitromicin je

44.Preporučena doza održavanja u terapiji endodontskih infekcija za metronidazol je

45.Preporuka za trajanje antibiotske terapije endodontskih infekcija je:

a) 3-7 danab) 10-15 dana

46.Lečenje duže od 7 dana u praksi se vezuje za hospitalizovane bolesnike i stanja nejasne
etiologije i prati ih povećan rizik od stvaranja rezistentnih sojeva.

a) Dab) Ne

47. Gubitak gornjih bočnih zuba dovodi do resorpcije grebena i smanjenja vertikalne dimenzije
kosti, što dovodi do

48.Osteotomska tehnika podizanja poda sinusa je tehnika kojom se sinusna membrana podiže
specijalno dizajniranim instrumentima osteotomima

a) bez perforiranja membraneb) perforiranjem membrane

49. Osteotomska tehnika podizanja poda sinusa po Summers-u podrazumeva najmanje 5mm
raspoložive kosti između vrha alveole i poda sinusa.

a) Dab) Ne

50.Tokom osteotomske tehnike dolazi do tzv „green stick“ frakture poda sinusa.

a) Dab) Ne