TEST

Test je sastavljen na osnovu radova objavljenih u časopisu
„Stomatolog“, Vol 24, broj 3, septembar 2018.

Tačno rešen test donosi 5 bodova KME. Uz rešen test neophodno je uplatiti kotizaciju u iznosu 1.250 din (250 din po bodu KME) na tekući račun br: 285-2295090000008-09;

Primalac: Udruženje privatnih doktora stomatologije Srbije;

Svrha uplate: Kotizacija za Test septembar 2018;

Poziv na broj: broj licence;

Članovi UPDSS koji su uplatili godišnju članarinu oslobođeni su plaćanja kotizacije. Članarina važi godinu dana od datuma uplate.

Ime i prezime:

Broj licence:

Adresa:

E-mail adresa:

Broj telefona:

1. Kolika je učestalost malokluzija III klase u beloj populaciji?

a) 10 - 14%b) 14 - 20%c) 1 – 4%

2. Od čega zavisi terapija malokluzija III klase?

a) Od etiologije anomalijeb) Težine anomalijec) Starosti pacijentad) Svega navedenog

3. Kojim uzrasnim grupama je prilagođena terapija malokluzija III klase?

1)
2)
3)
4)

4. Da li je moguća terapija malokluzija III klase u ranoj mlečnoj denticiji ukoliko dete sarađuje?

a) Dab) Ne

5. Koja terapija je moguća u ranoj mlečnoj denticiji ukoliko dete sarađuje?

a) Prefabrikovanim miofunkcionalnim aparatomb) Delaireovom maskomc) Frankelovim regulatorom funkcije tip III

6. Ciljevi rane ortodontske terapije u uzrastu kasne mlečne ili rane mešovite denticije su

a) da se obezbedi pravilna okluzijab) da se smanji skeletna diskrepancac) da se omoguće uslovi za dalji pravilan razvojd) da se poboljša estetika lica i psihosocijalni razvoj detetae) sve navedeno

7. Delaireova maska je:

8. Delaireova maska je namenjena za lečenje malokluzije III klase kod pacijenata u najranijem uzrastu kod kojih gornja vilica još nije u potpunosti koštano srasla za okolne strukture.

a) Neb) Da

9. Tokom terapije Delaireovom maskom očekuje se

10.Idealan pacijent za terapiju malokluzije III klase Delaireovom maskom treba da ima

1)
2)
3)
4)

11. Delaire-ova maska je dizajnirana tako da uz pomoć elastične vuče dovede do pomeranja gornje vilice.

a) Dab) Ne

12.Gumice se kod Delaireova maske kače

a) na kukice intraoralnog livenog dela koje se nalaze u predelu lateralnih sekutića i očnjakab) na ekstraoralni deo maskec) oba odgovora su tačna

13.Koliki treba da bude ugao vuče kod Delaireove maske u odnosu na okluzalnu ravan i u kolikom trajanju dnevno?

a) 30o do 45o u trajanju 10 do 12 sati dnevnob) 30o do 45o u trajanju 8 sati dnevnoc) 25o do 30o u trajanju 10 do 12 sati dnevno

14. Prosečno vreme trajanja terapije Delaireovom maskom je oko

a) 12 do 18 mesecib) 8 do 12 meseci

15.Očekuje se da se terapijom Delaireovom maskom obrnut preklop sekutića koriguje nakon 3 do 4 meseca terapije, a odnos molara u naredna 3 do 4 meseca.

a) Dab) Ne

16.Šraf za transverzalno širenje moguće je postaviti u okviru intraoralnog livenog dela Delaireove maske za terapiju kod pacijenata koji imaju problem

17. Koliko dugo je potrebno retencionim aparatima nakon terapije Delaireovom maskom održavati postignute rezultate?

18.Ovakav vid rane terapije Delaireovom maskom bi mogao da bude i jedina aktivna terapija kod kojih pacijenata?

19. Frankel-ov regulator funkcije tip III je tkivno nošeni apart, najvećim delom smešten u vestibulumu.

a) Dab) Ne

20.Kako deluje Frankelov regulator funkcije tip III?

1)
2)
3)

21.Idealan pacijent za terapiju malokluzije III klase Frankelovim regulatorom funkcije tip III bi trebalo da ima:

a) nerazvijenu gornju vilicu u sagitalnom pravcub) dubok preklop sekutićac) oba odgovora su tačna

22. Preporučeno vreme nošenja Frankelovog regulatora funkcije tip III je

a) 12 sati dnevnob) 24 sata dnevno

23.Aktivna terapija Frankelovim regulatorom funkcije tip III traje

a) 12 do 24 mesecab) 6 do 12 meseci

24. Aktivna terapija Frankelovim regulatorom funkcije tip III nastavlja se retencionim periodom tokom koga se aparat nosi noću.

a) Neb) Da

25.Uzrast pacijenata sa mešovitom denticijom je period predpuberteskog skoka rasta kada su kao terapijska opcija funkcionalni aparati

a) Frankel-ov regulator funkcije tip IIIb) Twin block aparatc) Oba odgovora su tačna

26.Idealan pacijet za terapiju funkcionalnim aparatima bi trebalo da ima

a) blagu skeletnu nepravilnostb) da može da dovede zube u tet-a-tet položajc) da ima kratko liced) da ima pravilno postavljene ili proklinirane donje sekutićee) sve navedeno

27.Twin block aparat se često koristi u terapiji malokluzija II klase.

a) Dab) Ne

28. Twin block aparat u terapiji malokluzija III klase ima obrnut nagib nagriznih grbenova.

a) Dab) Ne

29. Rezultat terapije Twin block aparatom sa obrnutim nagibom nagriznih grebenova je najčešće smanjenje

a) Ugla SNAb) Ugla SNBc) Ugla ANB

30. Twin block aparat bi trebalo da se nosi

a) 16 sati dnevnob) 24 sata dnevno

31. Aktivna faza terapije Twin block aparatom traje

a) Oko 12 mesecib) Oko 6 meseci

32. Šta je cilj rane terapije pacijenata sa malokluzijom III klase?

a) stimulacija rasta gornje vilice i preusmeravanje rasta donje viliceb) zaustavljanje rasta donje vilice

33. Za ranu terapiju malokluzije III klase povoljan je

a) Konvergentan tip rasta licab) Divergentan rast lica

34. Prilikom planiranja rane terapije malokluzije III klase praktična smernica koja može pomoći da se donese odluka o započinjanju rane terapije je da li pacijent može da dovede incizalne ivice sekutića u kontakt.

a) Dab) Ne

35.Ukoliko pacijent ni uz napor ne može da dodirne incizalne ivice sekutića

a) Biće potrebna hirurška korekcija položaja vilicab) Može se započeti rana terapija malokluzije III klase

36.Kod pacijenata sa malokluzijom III klase sa stalnom denticijom koji još uvek nisu završili rast potrebno je sačekati da se rast završi, pre nego što se napravi definitivan plan terapije.

a) Dab) Ne

37.Hirurška korekcija položaja vilica trebalo bi da se radi kod pacijenata koji su završili rast.

a) Dab) Ne

38. Kod pacijenata sa malokluzijom III klase sa stalnom denticijom koji još uvek nisu završili rast može doći do recidiva ako se rast nastavi nakon ortodontske terapije.

a) Dab) Ne

39.Kod pacijenata sa malokluzijom III klase koji su završili rast i odraslih pacijenata terapijska mogućnost je

a) terapija ortodontskom kamuflažomb) kombinacija ortodontske terapije sa ortognatskom hirurgijomc) oba odgovora su tačna

40. Terapija ortodontskom kamuflažom podrazumeva da se skleletna nepravilnost koriguje dento-alveolarnim strukturama

a) korišćenjem intermaksilarnih gumica III klaseb) vađenjem donjeg sekutića ili donjih prvih premolarac) vađenjem gronjih drugih premolara i donjih prvih premolarad) vađenjem sva četiri prva premolara ako je izražena teskobae) svi odgovori su tačni

41.Terapijom kamuflažom se ne menja izgled lica, već samo koriguje zagrižaj, tako da bi pacijenti koji nisu zadovljni izgledom lica trebalo da budu tretirani ortognatskom hirurgijom.

a) Dab) Ne

42. Motivisanost pacijenta je značajna za svaku vrstu terapije, a naročito za najkompleksnije zahvate kao što je kombinovana ortodontsko-hirurška terapija.

a) Dab) Ne

43.Koje su osnovne faze kombinovane ortodontsko hirurške terapije?

1)
2)
3)
4)

44.Prehirurška ortodontska terapija kod kombinovane ortodontsko-hirurške terapije ''pogoršava'' okluziju i izgled lica pacijenata.
a) Dab) Ne

45. 45. Prehirurška ortodontska terapija podrazumeva

a) nivelaciju zuba u zubnim lukovimab) dekompenzaciju svih dentalnih kompenzacija nastalih kao posledica skeletne nepravilnostic) usaglašavanje oblika gornjeg i donjeg zubnog lukad) zatvaranje ekstrakcionih prostora kod ekstrakcione terapijee) svi odgovori su tačni

46.Ortognatska hirurgija podrazumeva

a) korekciju skeletne nepravilnostib) uspostavljanje pravilne okluzije i skladnog izgleda licac) oba odgovora su tačna

47. U slučaju dentogene infekcije locirane u mekim tkivima vrata bez znakova fluktuacije incizija se
a) Ne radib) Radi kako bi se izvršila dekompresija tkiva i aerizacija ran

48.U slučaju da se dentogena infekcija formira kao flegmona pacijent se odmah hospitalizuje.

a) Dab) Ne

49. Kada postoji sumnja na širenje infekcije u duboke prostore vrata, obavezno je

a) uraditi snimanje kompjuterizovanom tomografijom ili nuklearnom magnetnom rezonacom u cilju lokalizacije žarišta infekcijeb) pacijenta uvesti u opštu anesteziju radi eksploracije dubokih prostora vrata, ispiranja antiseptičnim rastvorima i drenažec) uraditi elektivnu traheostomiju kako bi se pacijentu omogućilo normalno disanjed) sve navedeno

50.Terapija se propisuje na osnovu nalaza brisa i antibiograma, koji se ponavlja na svaka dva dana, i administrira parenteralno kombinacija dva do tri antibiotika u infuzionom rastvoru sa elektrolitima, vitaminom C i B - kompleksom.

a) Dab) Ne